Начало » 2120303 Поп и джаз пеене

2120303 Поп и джаз пеене

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМузикант – вокалист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА212030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПоп и джаз пеене
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2120303
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ486
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА474
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2120303 – “Поп и джаз пеене

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава видовете сценична техника и оборудване и спазва правилата при работа с тях
 • Описва видовете културни институции (частни, държавни и общински) и техния статут
 • Характеризира съвременните пазарни механизми на продуциране, маркетинг и разпространение на различни видове и типове музика и икономическите нюанси на видовете музикален бизнес
 • Познава изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното време, почивките, отпуските, формите на заплащане и други права и задължения на лицата, практикуващи творчески професии
 • Разчита нотен текст
 • Описва етапите в историческото развитие на европейската музикална култура, вкл. и в областта на популярната и битовата музика
 • Умее да следва указанията на диригента (водача на групата)
 • Умее да осигурява позитивна атмосфера в педагогическата си работ;
 • Познава теорията и методиката на обучение
 • Контролира качеството на точното си интониране
 • Като участник във формацията или солист се съобразява с останалите изпълнители

ДА МОЖЕ:

 • Спазва определен режим за репетиции и почивки
 • Умее да подготвя гласовия си апарат за пеене
 • Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
 • Взема адекватно решение в ситуация на инцидент по време на репетиция или сценична изява
 • Спазва изискванията за опазване на околната среда
 • Не нарушава с репетициите си установения вътрешен ред в жилищни сгради, културни институции и др
 • Може да съставя документи, свързани с постъпване и напускане на работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и др.;
 • Представя собствените си умения, опит и квалификация при кандидатстване за работа, участие в конкурс и др.
 • Описва задълженията на музикант-вокалиста, художествения ръководител, продуцента, музикалния агент и др., както и изискванията за заемане на тези длъжности
 • Описва изразните средства и начините за използването им в музика от различните епохи
 • Различава вокални форми и структури
 • Разпознава и прави анализ на творбите на автори, представители на различни епохи, стилове, направления в музикалното изкуство
 • Свързва и коментира представите за традиционния български фолклор с формите на неговото съвременно функциониране
 • Идентифицира музикалния авангард в различни жанрове
 • Дава примери за актуални проблеми и най-разпространени разновидности на съвременната популярна музика, вкл. явлението уърлд мюзик
 • Свързва традиционна музикална практика със съвременни форми на „кръстосване“ между жанрове, стилове, типични национални и етнически белези (т.нар. „хибридни“ явления)
 • Открива промени в музикалния и културния понятиен апарат, наложили се вследствие на съвременното развитие на науката
 • Включва в репертоара си емблематична за съответния глас музика от българското композиторско творчество, от българския и балканския фолклор
 • Готов е да реагира адекватно на форсмажорни промени в хода на репетициите и на планираните артистични задачи
 • Разучава самостоятелно нов музикален репертоар
 • Използва пиано и по желание и друг музикален инструмент за разучаване на песни
 • Разширява познанията си във връзка с новата музика – в своя и на формацията репертоар
 • Анализира свои и на състава/групата концертни изяви
 • Използва мултимедийни програмни продукти по време на запис, изпълнение или обучение
 • Използва популярна и съвременна учебна литература на български и чужд език, както и други материали, необходими за обучението
 • Избира подходящи методи за обучение в зависимост от индивидуалните особености на обучаваните
 • Демонстрира пред обучаваните части от произведението
 • Изпълнява песни с различна трудност, подходящи за неговия глас
 • Поддържа репертоар от областта на попмузиката и джаза
 • Избира подходяща певческа техника в зависимост от спецификата на гласа и на самата песен
 • Изгражда и художествено интерпретира песен или част от музикално произведение
 • Импровизира, като се съобразява с жанровите и стиловите белези на дадена музика
 • Открива специфичното за соул, госпъл, фолк или джаз пеене
 • Резултати от ученето – Обучаваният трябва да подбира стила на пеене според промените в конкретна работна ситуация
 • Притежава артистични умения, пластика и двигателна култура
 • Владее микрофонна техника
 • Съобразява сценичното си поведение с характера на песента

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предметиБрой часове
  ОбщоТеорияПрактика
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
А.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ900456444
А1.ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
1.Здравословни и безопасни условия на труд88
2.Предприемачество88
3.Икономика88
А2.ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
4.Чужд език по професията1616 
5Информационни и комуникационни технологии1616 
6.Солфеж4040
7.Теория на музикалните елементи3232
8.История на музиката4848
9.Български музикален фолклор3232
10.Полифония2424
11.Инструментознание1616
12.Хармония4040
13.Музикални форми2424
А3.СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
14.Поп и джаз пеене4848
15.Вокални ансамбли2424
16.Задължително пиано2424
17.Теория на професията1616
18.История на попмузиката и джаза3232
19Учебна практика по:   
19.1Поп и джаз пеене8888
19.2.Задължително пиано2424
19.3.Сценична реч4040
19.4Актьорско майсторство4040
19.5Микрофонна и студийна техника1616
19.6Солфеж8888
19.7.Хармония1616
19.8.Музикални форми1616
20.Производствена практика116116
Б.ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ: РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА603030
1.Работа с музикален софтуер603030
2.Специфика на музикалните елементи603030
 Всичко А+Б:960486474
Scroll to Top