Начало » 2120302 Народно пеене

2120302 Народно пеене

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМузикант – вокалист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА212030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАНародно пеене
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2120302
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ486
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА474
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2120302 – “Народно пеене

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава видовете сценична техника и оборудване и спазва правилата при работа с тях;
 • Описва видовете културни институции (частни, държавни и общински) и техния статут;
 • Характеризира съвременните пазарни механизми на продуциране, маркетинг и разпространение на различни видове и типове музика и икономическите нюанси на видовете музикален бизнес;
 • Познава изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното време, почивките, отпуските, формите на заплащане и други права и задължения на лицата, практикуващи творчески професии;
 • Разчита нотен текст;
 • Описва етапите в историческото развитие на европейската музикална култура, вкл. и в областта на популярната и битовата музика;
 • Умее да следва указанията на диригента (водача на групата) ;
 • Умее да осигурява позитивна атмосфера в педагогическата си работ;
 • Познава теорията и методиката на обучение;
 • Контролира качеството на точното си интониране;
 • Като участник във формацията или солист се съобразява с останалите изпълнители.

ДА МОЖЕ:

 • Спазва определен режим за репетиции и почивки;
 • Умее да подготвя гласовия си апарат за пеене;
 • Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност;
 • Взема адекватно решение в ситуация на инцидент по време на репетиция или сценична изява;
 • Спазва изискванията за опазване на околната среда;
 • Не нарушава с репетициите си установения вътрешен ред в жилищни сгради, културни институции и др;
 • Може да съставя документи, свързани с постъпване и напускане на работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и др.;
 • Представя собствените си умения, опит и квалификация при кандидатстване за работа, участие в конкурс и др.;
 • Описва задълженията на музикант-вокалиста, художествения ръководител, продуцента, музикалния агент и др., както и изискванията за заемане на тези длъжности;
 • Описва изразните средства и начините за използването им в музика от различните епохи;
 • Различава вокални форми и структури;
 • Разпознава и прави анализ на творбите на автори, представители на различни епохи, стилове, направления в музикалното изкуство;
 • Свързва и коментира представите за традиционния български фолклор с формите на неговото съвременно функциониране;
 • Идентифицира музикалния авангард в различни жанрове;
 • Дава примери за актуални проблеми и най-разпространени разновидности на съвременната популярна музика, вкл. явлението уърлд мюзик;
 • Свързва традиционна музикална практика със съвременни форми на „кръстосване“ между жанрове, стилове, типични национални и етнически белези (т.нар. „хибридни“ явления);
 • Открива промени в музикалния и културния понятиен апарат, наложили се вследствие на съвременното развитие на науката;
 • Включва в репертоара си емблематична за съответния глас музика от българското композиторско творчество, от българския и балканския фолклор;
 • Готов е да реагира адекватно на форсмажорни промени в хода на репетициите и на планираните артистични задачи;
 • Разучава самостоятелно нов музикален репертоар;
 • Използва пиано и по желание и друг музикален инструмент за разучаване на песни;
 • Разширява познанията си във връзка с новата музика – в своя и на формацията репертоар;
 • Анализира свои и на състава/групата концертни изяви;
 • Използва мултимедийни програмни продукти по време на запис, изпълнение или обучение;
 • Използва популярна и съвременна учебна литература на български и чужд език, както и други материали, необходими за обучението;
 • Избира подходящи методи за обучение в зависимост от индивидуалните особености на обучаваните;
 • Демонстрира пред обучаваните части от произведението;
 • Изпълнява песни с различна трудност, подходящи за неговия глас;
 • Поддържа репертоар от областта на попмузиката и джаза;
 • Избира подходяща певческа техника в зависимост от спецификата на гласа и на самата песен;
 • Изгражда и художествено интерпретира песен или част от музикално произведение;
 • Импровизира, като се съобразява с жанровите и стиловите белези на дадена музика;
 • Открива специфичното за соул, госпъл, фолк или джаз пеене;
 • Подбира стила на пеене според промените в конкретна работна ситуация;
 • Притежава артистични умения, пластика и двигателна култура;
 • Владее микрофонна техника;
 • Съобразява сценичното си поведение с характера на песента.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
4.Чужд език по професията – английски език16
5.Информационни и комуникационни технологии16
6.Солфеж40
7.Теория на музикалните елементи32
8.История на музиката48
9.Български музикален фолклор32
10.Полифония24
11.Инструментознание16
12.Хармония40
13.Музикални форми24
 Общ брой на учебните часове за раздел А2288
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
14.Народно пеене56
15..Вокални ансамбли32
16.Задължително пиано24
17.Български музикален фолклор16
18.Теория на професията16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3144
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3432
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
19.Народно пеене80
20Вокални ансамбли40
21Задължително пиано32
22Хор80
23Солфеж64
24Хармония16
25..Музикални форми16
26Производствена практика116
Общ брой на учебните часове за раздел А3444
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3444
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А351%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Работа с музикален софтуер60
1.1.Работа с музикален софтуер теория30
1.2Работа с музикален софтуер практика30
2.Специфика на музикалните елементи60
2.1Специфика на музикалните елементи теория30
2.2Специфика на музикалните елементи практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top