Начало » 2110111 Илюстрация и оформление на книгата

2110111 Илюстрация и оформление на книгата

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХудожник – изпълнител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА211010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАИлюстрация и оформление на книгата
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2110111
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2110111 – “Илюстрация и оформление на книгата

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Художествени стилове – видове, особености, връзка между стиловете;
 • Исторически, етнографски и архитектурни особености на дадена епоха;
 • История на костюма;
 • Растителни и животински видове;
 • Видове аудио-визуална техника;
 • Възможнсти за търсене на информация в интернет.
 • Графично, живописно и дигитално проектиране;
 • Видове формати и хартия;
 • Закони на композицията -декоративна, кавалетна,текстова;
 • Специфика на отделните видове шрифтове;
 • Графични техники;
 • Последователност на етапите при проектиране на обложка, корица, форзац, авантитул, титул, книжно
 • тяло, калъф, винетка, заглавна буква, издателско каре;
 • Роля и задачи на детската илюстрация и илюстрацията за възрастни читатели;
 • Отношение на илюстрацията към текста, значение на формата на книгата
 • Графично, живописно и дигитално проектиране;
 • Видове формати и хартия;
 • Закони на композицията -декоративна, кавалетна, текстова;
 • Специфика на отделните видове шрифтове;
 • Графични техники;
 • Последователност на етапите при проектиране на обложка, корица, форзац, авантитул, титул, книжно тяло, калъф, винетка, заглавна буква, издателско каре;
 • Роля и задачи на илюстрацията, отношение на илюстрацията към текста, значение на формата на книгата.
 • Формат на книгата, пропорции на книжните формати;
 • Рисунка;
 • Чертеж;
 • Диаграма;
 • Таблица;
 • Видове печатни мастила;
 • Хартии за печат;
 • Видове печат;
 • Особености на оформлението на изданието.
 • Мултимедия;
 • Уебдизайн;
 • Апликация, миксаж;
 • Изображения, текст, звук.
 • Културно наследство;
 • Жанрове;
 • Формати и мащаби;
 • Закони на композицията;
 • Технология на работа с различни видове графични и цветни материали;
 • Цветовете: гами, цвят, колорит, тон, нюанс и др. Линейна и въздушна перспектива и приложението им при изграждането на пространството.
 • Специфични програмни продукти;
 • Съвременни средства за проектиране, обработване, представяне и комуникация;
 • Термини по специалносттана чужд език.
 • Нормативни актове, свързани с дейността;
 • Съдържание на договорите;
 • Обекти и субекти на пазара на произведения на изкуството;
 • Трудовоправни взаимоотношения между художник и работодател;
 • Системи на заплащане на труда;
 • Авторско право.
 • Изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия за труд;
 • Начини за безопасна работа с инструменти и материали;
 • Правила при работа с леснозапалими материали.

ДА МОЖЕ:

 • Анализ на литературен сюжет;
 • Ползване на печатни носители и аудио-визуални средства;
 • Откриване и използване на информация от интернет.
 • Проектиране на печатно произведение в стилово единство;
 • Балансиране на отделните елементи;
 • Степенуване на художествените елементи по значимост;
 • Работа с шрифтове, отговарящи на епохата и на вида произведение;
 • Проектиране на цветни, графични и дигитални изображения;
 • Постигане на специфична образност към дадения литературен текст.
 • Степенува художествените елементи по значимост;
 • Работи с шрифтове, отговарящи на епохата и вида произведение;
 • Проектира цветни, графични и дигитални изображения;
 • Постигане на специфична образност към дадения литературен текст.
 • Цялостно оформление на книгата;
 • Сканиране;
 • Цветоотделяне;
 • Фотография;
 • Изготвяне на оригинал;
 • Репродуциране;
 • Наборно оформление на обикновен текст, стихотворения, научни текстове.
 • Работа със специализирани програмни продукти.
 • Избор на обект и сюжет;
 • Избор на гледна точка и дистанция;
 • Избор на подходящи материали;
 • Подбор на необходимите инструменти за работа;
 • Спазване на етапите за реализация на творбата;
 • Придаване на завършеност и обобщеност на творбата чрез различни изразни средства.
 • Проектиране, обработване и представяне на художествена творба със специализирани програмни продукти;
 • Работа със съвременнисредства за комуникация при търсене на информация и изготвяне на проект;
 • Намиране и ползване на необходимата информация в каталози, справочници и друга литература на български или чужд език.
 • Попълване на договори;
 • Изготвяне на оферти и ценообразуване;
 • Проучване възможностите за реализация на художествена творба;
 • Правилно съхраняване на необходимата документация;
 • Самооценка на вложения труд и заплащане;
 • Защита на авторските права.
 • Безопасна работа с материали и инструменти;
 • Безопасна работа със средства за противопожарна защита;
 • Оказване на долекарска помощ и бързо и правилно реагиране при трудова злополука;
 • Правилно реагиране при бедствия и аварии.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
4.Чужд език по професията – английски език16
5.Информационни и комуникационни технологии16
6.Рисуване64
7Перспектива16
8Пластична анатомия24
9Компютърна графика32
10История на изкуствата40
 Общ брой на учебните часове за раздел А2208
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
11.Илюстрация и оформление на книгата40
12..Живопис64
13Графика64
14Скулптура40
 Общ брой на учебните часове за раздел А3208
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
15.Илюстрация и офомление на книгата264
.16.Живопис64
 Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352,5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Илюстрация60
1.1.Илюстрация теория30
1.2Илюстрация практика30
2.Бизнес комуникации60
2.1Бизнес комуникации  теория30
2.2Бизнес комуникации  практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top