Начало » 2110104 Скулптура

2110104 Скулптура

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХудожник – изпълнител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА211010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСкулптура
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2110104
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2110104 – “Скулптура

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Качества на пластичния материал – подготвяне на глината;
 • Видове арматури;
 • Етапност в изграждането на копието;
 • Видове релеф – нисък, висок;
 • Пластични и анатомични особености на човешката глава;
 • Пропорции, строеж и анализ на формата;
 • Конструкция и движение на обемите в пространството.
 • Подреждане на скулптурните стативи на необходимата дистанция за работа с модела;
 • Качество на пластичния материал;
 • Подбор на подходящи инструменти;
 • Построяване на арматура в зависимост от конкретната задача;
 • Етапност в изграждането на пластиката – от общото към частното;
 • Анатомия на човешкото тяло;
 • Съпоставка между твърда и мека материя при формообразуването;
 • Понятие за пространствен баланс
 • Етапност в изграждането на пластиката – идейни рисунки, проект в малък мащаб;
 • Видове скулптурни форми: малка пластика, релеф, барелеф, орелеф, кръгла скулптура, монумент;
 • Синтез на пластиката с архитектурната среда;
 • Архитектоника на формата;
 • Жанрове: портрет, фигура, фигурална и геометрична композиция;
 • Качества на пластичния материал;
 • Понятие за композиционен баланс;
 • Културно наследство и традиции.
 • Видове декоративна композиция – геометрична и фризова;
 • Стилизация на растителни и животински елементи;
 • Видове пластични композиции: малка пластика, релеф, кръгла скулптура, монумент;
 • Спазване на етапност: скица, проект, калъп, отливане в гипс;
 • Изпълнение в материал;
 • Синтез на конструкция, пластика, материал;
 • Композиране в пространството със свободни пластични материали.
 • Свойства и приложение на материалите за реализация -дърво, метал, итонг, камък и др;
 • Инструменти за обработване на естествен и изкуствен камък, дърво, метал;
 • Видове машини за обработване на дърво, метал и камък;
 • Основни правила за работа с бормашина, ъглошлайф;
 • Елементи на калъп;
 • Технологична последователност (етапи) за създаване на отливка.
 • Културно наследство;
 • Жанрове;
 • Формати и мащаб;
 • Закони на композицията;
 • Технология на работа с различните видове графични и цветни материали;
 • Линейна и въздушна перспектива и приложението им при изграждане на пространството.
 • Специфични програмни продукти;
 • Съвременни средства за проектиране, обработване,представяне и комуникация;
 • Термини по специалността на чужд език.
 • Нормативни актове, свързани с дейността;
 • Съдържание на договорите;
 • Обекти и субекти на пазара на произведения на изкуството;
 • Трудовоправни взаимоотношения между художник и работодател;
 • Системи на заплащане на труда;
 • Авторско право.
 • Изисквания за здравословни и безопасни условия за труд;
 • Правила за безопасна работа с материали, инструменти и машини;
 • Изисквания при работа с леснозапалими материали.

ДА МОЖЕ:

 • Изграждане на арматура за работа с мек пластичен материал;
 • Конструиране на определен архитектурен елемент и вярно пренасяне на детайла от гипсов модел;
 • Рязане, лепене и моделиране на копието;
 • Придаване на завършен вид на копието.
 • Подбор на инструменти за работа със съответния материал;
 • Изграждане на арматура от дърво или метал;
 • Конструктивно изграждане на формата – пропорции;
 • Прилагане на знанията по пластична анатомия;
 • Придаване завършеност на етюда.
 • Подбор на пластичен материал, съобразен с проекта;
 • Спазване на етапност в работата: скица, проект, калъп, отливане в гипс, изпълнение в материал;
 • Синтез между конструкция, пластика, материалност;
 • Подготвяне на проекта за изпълнение в материал.
 • Подбиране на подходящия материал и инструменти;
 • Стилизиране на флорални ианималистични елементи в композиция;
 • Изграждане на арматура, подходяща за пластичната идея;
 • Спазване на етапите в работата – от скица до изпълнението в материал;
 • Синтезиране на конструкция, пластика и материал;
 • Придаване на завършеност на творбата.
 • Смесва необходимите материали в нужните пропорции;
 • Разделя формата на сектори, възможни за отливане;
 • Следи дебелината на изграждания калъп;
 • Армиране на калъпа;
 • Разтваряне, измиване и изолиране на калъпа, сглобяване на частите и наливане с материал;
 • Изчукване на калъпа и ретуш на готовата отливка;
 • Изваждане на чиста и здрава отливка;
 • Подбор на материал, форма и мащаб на постамента на творбата;
 • Придаване на завършен и естетичен вид на цялото.
 • Избор на обект и сюжет;
 • Избор на гледна точка и дистанция;
 • Избор на подходящи материали и инструменти за работа;
 • Спазване етапите за реализация на творбата;
 • Придаване на завършеност и обобщеност на творбата чрез различни изразни средства.
 • Проектиране, обработване и представяне на художествена творба със специализирани програмни продукти;
 • Работа със съвременни средства за комуникация при търсене на информация и изготвяне на проект;
 • Намиране и ползване на необходимата информация в каталози, справочници и друга литература на български или чужд език
 • Попълване на договори;
 • Изготвяне на оферти и ценообразуване;
 • Проучване възможноститереализация на художествена творба;
 • Правилно съхраняване на необходимата документация;
 • Самооценка на вложения труд и заплащане;
 • Защита на авторските права.
 • Правилно използване на  лични предпазни средства;
 • Безопасна работа с материали, инструменти и машини;
 • Безопасна работа със средствата за противопожарна защита;
 • Правилно реагиране при бедствия и аварии;
 • Оказване на долекарска помощ, бързо и правилно реагиране при трудова злополука.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
4.Чужд език по професията – английски език16
5.Информационни и комуникационни технологии16
6Рисуване64
7.Перспектива16
8.Пластична анатомия24
9.Компютърна графика32
10История на изкуствата40
 Общ брой на учебните часове за раздел А2208
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
11.Скулптура80
..12Живопис64
13Графика64
 Общ брой на учебните часове за раздел А3208
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
14Скулптура328
15Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352,5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Бизнес комуникации60
1.1Бизнес комуникации  – теория30
1.2Бизнес комуникации – практика30
2Видове графични техники60
2.1Видове графични техники теория30
2.2Видове графични техники  практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top