Начало » 2110103 Графика

2110103 Графика

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХудожник – изпълнител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА211010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАГрафика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2110103
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕДневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2110103 – “Графика

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Закони на перспективата и графичното изграждане на пространството;
 • Пропорции и анатомия на човешкото тяло;
 • Възможности и изразни средства на рисунъчните и графичните техники.
 • Същност на графиката като изкуство;
 • Графични жанрове: натюрморт, интериор, пейзаж, портрет, фигурална композиция, графичен цикъл, екслибрис и др.;
 • Видове графични композиции; Закони на композирането.
 • Високопечатни техники: линогравюра – чернолинеарна и бялолинеарна, гравюра на дърво;
 • Дълбокопечатни техникисуха игла, офорт, акватинта, резерваж, мецотинто, мек лак, комбинирани техники;
 • Повърхнинен печат: литография, силиграфия;
 • Свойства на разредители, разтворители, силикони, киселини и основи;
 • Видове хартии и приложението им.
 • Качества на хартиите;
 • Хармония на цветовете;
 • Надписване.
 • Културно наследство;
 • Жанрове;
 • Формати и мащаби;
 • Закони на композицията;
 • Технология на работа с различни видове графични и цветни материали;
 • Линейна и въздушна перспектива и приложението им при изграждане на пространството.
 • Специфични програмни продукти;
 • Съвременни средства запроектиране, обработване,представяне и комуникация;
 • Термини по специалността на чужд език.
 • Правила за безопасна работа с инструменти и материали;
 • Работа с лесно запалими материали;
 • Вредно въздействие на използваните материали.
 • Нормативни актове, свързани с дейността;
 • Съдържание на договорите;
 • Обекти и субекти на пазара на произведения на изкуството;
 • Трудовоправни взаимоотношения между художник и работодател;
 • Системи на заплащане на труда;
 • Авторско право.

ДА МОЖЕ:

 • Избор на дистанция, мащаб и формат;
 • Избор и прилагане на елементите на графичния език: точка, линия, щрих, растер, фактура;
 • Изграждане на фигура в пространството.
 • Проектиране на графична композиция по зададена или свободно избрана тема;
 • Съзнателно обосноваване избора на формат и форма на композицията;
 • Постигане на изчистен графичен език и образ в определен формат.
 • Поетапна работа и стилова хармонизация при подбора на изразните средства и похвати в изобразителната концепция;
 • Професионална употреба награфичните материали и инструменти;
 • Работа с разтворители и киселини;
 • Подбор на хартията за печат и нейната подготовка;
 • Работа с преса;
 • Отпечатване, коригиране и тиражиране на създадената матрица.
 • Теоретично обосноваване и защита на реализираната идея;
 • Подбор на паспарту и рамка; Аранжиране на експозиция.
 • Избор на обект и сюжет;
 • Избор на гледна точка и дистанция;
 • Избор на подходящи материали;
 • Подбор на необходимите инструменти за работа;
 • Спазване етапите за реализация на творбата;
 • Придаване на завършеност и обобщеност на творбата чрез различни изразни средства.
 • Проектиране, обработване и представяне на художествена творба със специализирани програмни продукти;
 • Работа със съвременни средства за комуникация при търсене на информация и изготвяне на проект; Намиране и ползване на необходимата информация в каталози, справочници и друга литература на български или чужд език.
 • Безопасна работа с материали и инструменти;
 • Правилно съхранение и използване на вредни материали;
 • Поддържане на хигиена на работното място;
 • Опазване на околната среда.
 • Попълване на договори;
 • Изготвяне на оферти и ценообразуване;
 • Проучване възможностите за реализация на художествена творба;
 • Правилно съхраняване на необходимата документация;
 • Самооценка на вложения труд и заплащане;
 • Защита на авторските права.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предметиБрой часове
  Общ брой часовеТеорияПрактика
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
А.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ900440460
А1.ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
1.Здравословни и безопасни условия на труд88
2.Предприемачество88
3.Икономика88
А2.ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
4.Чужд език по професията1616
5.Информационни и комуникационни технологии1616
6.Рисуване6464
7.Перспектива1616 
8.Пластична анатомия2424 
9.Компютърна графика3232
10.История на изкуствата4040
А3.СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
11.Графика8080
12.Живопис6464
13.Скулптура6464
14Учебна практика по:   
14.1Графика328328
15.Производствена практика132132
Б.ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ: РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА603030
1.Бизнес комуникации603030
2.Видове графични техники603030
 Всичко А+Б:960470490
Scroll to Top