Начало » 2110102 Стенопис

2110102 Стенопис

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХудожник – изпълнител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА211010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСтенопис
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2110102
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2110102 – “Стенопис”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Необходими инструменти и начини за работа с тях;
 • Живописни техники и качества на материалите;
 • Етапи в изграждането на натюрморт, интериор и човешка фигура с акварел, пастел, темперни и маслени бои;
 • Жанрове в живописта;
 • Цветовете – цвят, гама, колорит, тон, нюанс и др.;
 • Линейна и въздушна перспектива и приложението им в изграждане на пространството;
 • Пластична анатомия -конструктивни, пропорционални и анатомични особености на човешката глава и фигура.
 • Етапи при изграждане на стенописния проект;
 • Видове стенописни техники мозайка, витраж;
 • Стенописни композиции – фризова, плаваща, фигурална, декоративна и др.;
 • Цветове, групи цветове, тон, гама, колорит и въздействието им според идеята;
 • Линейна и въздушна перспектива и приложението им при изграждане на пространство в стенописния проект;
 • Методи за подготовка на проекта на картон в М 1:1;
 • Пластична анатомия – пропорции и анатомични особености на човешката глава и фигура;
 • Етапи при изграждане на стенописния проект с акварел и темпера; Стилизация.
 • Видове стенописни техники сграфито, фреско, секо мозайка, витраж Методи за подготвяне на картон в мащаб 1:1;
 • Технология на стенописните техники;
 • Етапи при изпълнение на стенописния проект – детайл
 • Видове стенописни техники -секо, мозайка, витраж;
 • Материали – видове, качества;
 • Инструменти – видове, правила за работа;
 • Технология на стенописните техники;
 • Етапи при изграждане на стенописа, витража, мозайката – проект, картон, реализация.
 • Културно наследство;Формати и мащаби; Закони на композицията;
 • Технология на работа с различни видове графични и цветни материали;
 • Цветове – гама, цвят, колорит, тон, нюанс и др.;
 • Линейна и въздушна перспектива и приложението им при изграждането на пространството.
 • Съвременни средства за проектиране, обработване, представяне и комуникация;
 • Термини по специалността на чужд език.
 • Правила за безопасна работа с инструменти и материали;
 • Работа с лесно запалими материали;
 • Вредно въздействие на използваните материали.
 • Нормативни актове, свързани с дейността;
 • Съдържание на договорите;
 • Обекти и субекти на пазара на произведения на изкуството;
 • Трудовоправни взаимоотношения между художник и работодател;
 • Системи на заплащане на труда;
 • Авторско право.

ДА МОЖЕ:

 • Избор на дистанция и гледна точка;
 • Подбор на подходящи инструменти и материали – четки, палитра, шпакли, основи, разредители,свързватели;
 • Анализиране и обобщаване, придаване на завършеност на етюда.
 • Стилизиране и композиране на формите според идеята;
 • Синтез между архитектурна среда и избор на техника за изпълнение на проект в сграфито, секо, фреско мозайка, витраж;
 • Реализиране на проект при спазване на етапите – скици, рисунки, ескизи
 • Избор на мащаб;
 • Вариативност при създаване на идеен проект, съобразен с архитектурната среда;
 • Придаване завършеност и обобщеност на стенописния проект, чрез различни изразни средства.
 • Подготвяне на картон в мащаб 1:1. Подбор на инструменти и бои за стенописа;
 • Синтез между архитектурна среда и избор на техника при изпълнението;
 • Създаване на завършеност при изпълнение на детайл от стенописен проект.
 • Подготвяне на картон в мащаб 1:1 Подбор на инструменти и бои за стенописа;
 • Синтез между архитектурна среда и избор на техника при изпълнението;
 • Придаване на завършеност на стенописната творба.
 • Избор на обект и сюжет;
 • Избор на гледна точка и дистанция;
 • Избор на подходящи материали;
 • Подбор на необходимите инструменти за работа;
 • Спазване на етапите за реализация на творбата;
 • Придаване на завършеност и обобщеност на творбата чрез различни изразни средства.
 • Художествена творба със специализирани програмни  продукти;
 • Работа със съвременни  средства за комуникация при търсене на информация и изготвяне на проект;
 • Намиране и ползване на необходимата информация в каталози, справочници и друга литература на български или чужд език.
 • Безопасна работа с материали и инструменти;
 • Правилно съхранение и използване на вредни материали;
 • Поддържане на хигиена на работното място;
 • Опазване на околната среда.
 • Попълване на договори;
 • Изготвяне на оферти и ценообразуване;
 • Проучване възможностите за реализация на художествена творба;
 • Правилно съхраняване на необходимата документация;
 • Самооценка на вложения труд и заплащане;
 • Защита на авторските права.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Рисуване64
4.Перспектива16
5.Пластична анатомия24
6.Компютърна графика32
7.История на изкуството40
 Общ брой на учебните часове за раздел А2208
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
8.Стенопис80
9.Живопис32
10Графика40
11Скулптура24
12Технология16
13Вътрешна архитектура16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3208
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
14.Стенопис328
15Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352,5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Бизнес комуникации60
1.1Бизнес комуникации теория30
1.2Бизнес комуникации практика30
2.Видове графични техники60
2.1Видове графични техники теория30
2.2Видове графични техники практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top