Начало » Управление на конфликти

Управление на конфликти

Продължителност: 30 учебни часа

NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
ПЪРВИ ДЕН 8 учебни часа
Отваряне на обучениетоПредставяне на модела на работа, целите и програмата на обучението09.00-09.30Индивидуално представяне на водещия на обучениетоБаджове за всичкиучастници
Запознаване09.30-10.00Интерактивни игри„история на моето име” „представяне по двойки”Флипчарт Маркери Хартиено тиксо
Формулиране на очакванията от обучението10.00-10.30Индивидуална работа Обобщение на груповите очакванияЦветни листчета
Изработване на групови правила и времева рамка за работа10.30-11.00Групово обсъжданеПрограма на обучениетоФлипчарт Маркери Хартиено тиксо
Почивка11.00-11.30
Чувства, емоции и асоциации, които провокира думата „конфликт”Език на конфликта11.30-13.00работа в малки групи обсъждане в голяма гупаФлипчарт Маркери Хартиено тиксо
Почивка12.00-13.00
Дефиниране на понятието “конфликт”Разлика между проблемна и конфликтна ситуация13.00-14.00Мозъчна атака Работа в малки групи„Конфликт”Флипчарт Маркери Хартиено тиксо
Почивка14.00-14.30
Причини за конфликта14.30-16.45Интерактивна игра„Реката на крокодилите”Видеокамера Мултимедия
NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
ВТОРИ ДЕН8 учебни часа
Игра за раздвижване09.00-09.10Интерактивна игра „птица, лос, слон”
Видове конфликти09.10-11.00Работа в малки групи класификация – въз основа на осмислянето на собствения опит.„Видове конфликти”Флипчарт Маркери Хартиено тиксо
Почивка11.00-11.30
Цикъл на конфликта11.30-13.00Интерактивна игра „Малтийска мрежа”„Цикъл на конфликта”Флипчарт Маркери Хартиено тиксо
Почивка12.00-13.00
Стил на поведение в конфликтна ситуация13.00-14.00Ролеви разигравания„Стилове на поведение”Флипчарт Маркери Хартиено тиксо
Почивка14.00- 14.30
Стратегии за действие в конфликтни ситуации14.30-16.00Интерактивна игра „Гроздов елексир” ОбсъжданеБланки за играта „Поведение при конфликт”Флипчарт Маркери Хартиено тиксо
Анализ на деня16.00-16.45Споделянеиобратнавръзка„+/4”Флипчарт Маркери Хартиено тиксо
NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
ТРЕТИ ДЕН 8 учебни часа
Игра за раздвижване09.00-09.10Интерактивна игра „Открий начина!”
Анализ на конфликтна ситуация09.10-11.00Ролево разиграване на казусиНаблюдение и анализБланки за анализ Казуси за разиграванеЛисти А4 Маркери
Почивка11.00-11.30
Модели за решаване на конфликти11.30-13.00ПрезентацияРазпечатка на презентациятаМултимедия
Почивка12.00-13.00
Етапи за решаване на конфликти13.00-14.00Работа в малки групиФлипчарт Маркери Хартиено тиксо
Почивка14.00- 14.30
Процедури за решаване на конфликти14.30-16.00Ролево разиграване на казусиОбобщение„Процедури за решаване на конфликти”Флипчарт Маркери Хартиено тиксо
19.Анализ на деня16.00-16.45Споделянеиобратнавръзка„+/4”Флипчарт Маркери Хартиено тиксо
NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
ЧЕТВЪРТИ ДЕН б учебни часа
Игра за раздвижване09.00-09.20Интерактивна игра „Лодка”
Техники за решаване на конфликти09.20-11.00Упражнение„Техники за решаване на конфликти”„Аз послание”Листи А4 Маркери
Почивка11.00-11.30
Третият не винаги е излишен Медиацията при конфликт11.30-13.00Разиграване по тройки СподелянеИндивидуални казуси „Принципи на медиацията”Флипчарт Маркери Хартиено тиксо
Почивка12.00-13.00
Осъзнаване на индивидуалния стил на действие по време на конфликт. Обратна връзка от участниците13.00-14.00ТестОбсъжданеИгра „ЕмоционалнаБланки на тестаЛист за обратна връзкаХимикали Листи А4 маркери
Scroll to Top