Начало » Умение за работа в екип

Умение за работа в екип

Ключова компетентност 5

Умение за учене

Продължителност: 4 дни, 30 часа

NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
ПЪРВИ ДЕН 8 учебни часа – Обучители:
Откриване на семинара. Представяне на водещите и програмата.9.00-9.10Индивидуално представяне на всеки водещ.Подробно запознаване с цели и ход на протичане на обучениетоТабелкисименатанаучастниците и лекторите
Представяне на участниците.9.10-09.40Индивидуално представяне на всеки участник.Игра „Бинго’Листове за игра „Бинго’.Химикали
Очаквания от участниците формулиране на лични очаквания и желания на участниците по отношение на семинара.09.40-10.00Индивидуална работа ДискусияФлипчартЦветни маркери Цветни листа
Формулиране на правила за работа в групата10.00 10.15Мозъчна атакаФлипчарт
Групов договор10.00 10.30ДискусияИнформационенматериал „Съдържание на програмата“(раздава се на всеки участник)
Почивка10.30-11.00
Предпоставки за сформиране на екип.11.00-12.30Ролева игра „Сърдечни хирурзи’Анализ на видеотоФлипчарт Видеокамера Мултимедия
Обедна почивка12.30-13.30
Определение и характеристики на ефективния екип.13.30-15.00Мозъчна атака Работа в малки групиИнформационен материалФлипчарт
„Характеристикинаекипа”
Почивка15.00- 15.30
8.Вътрешновзаимодействиеидоверие между членовете в екипа.изгражданена15.30-16.30Игразадоверие„Евакуация”Анализ на видеотоФлипчартова хартияХартиено тиксо Видеокамера Мултимедия
9Анализ на деня и обратна връзка. Игра за затваряне16.30-17.00СподеляненаучастницитеАнализ +/~Флипчарт Мултимедия
ВТОРИ ДЕН – 8 учебни часаОбучители:
NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
Загряваща игра9.00 -9.15Игра „Слон, лос, птица”
Цикъл на развитие на екипа9.15-10.30Ролева игра „Строители”Информационенматериал„Цикълнаекипа”Кибрит Флипчартова хартия
Почивка10.30-11.00
Повишаване на груповата ефективност.11.00-12.30Ролева игра „Топки”6 бр. тенис топки
Обедна почивка12.30-13.30
Роли в екипа. Лидерство в екипа.13.30-15.00Игра „Възли”Информационенматериал „Роли в екипа”, „Лидерство в екипа”Въжета Флипчарт
Почивка15.00-15.30
5Насърчаване на процеса на екипното взаимодействие. Разпределяне и приемане на15.30-16.00Игра„Койкойевавтомобила”Информационен материал „Автомобил”Флипчартова
роли в екипа.хартияЦветни маркери
6.Анализ на деня и обратна връзка. Игра за затваряне16.30-17.00СподеляненаучастницитеАнализ +/~Флипчарт Мултимедия
ТРЕТИ ДЕН – 8 учебни часаОбучители:
NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
Загряваща игра9.00 -9.15Игра „Повтори какво правя аз”
Взаимодействие на екипа9.15-10.30Ролева игра „Ханойски
кули”
Информационенматериал„Взаимодействиеиефективност на екипа”Стари вестници и амбалажнахартия
Почивка10.30-11.00
Повишаване на доверието в екипа.11.00-12.30Ролева игра „Лабиринт”Хартия за флипчарт тебешири и флумастери
Обедна почивка12.30-13.30
Устойчивост и стабилност на екипите.13.30-15.00Игра „Екипни преговори”Информационенматериал„Екипнипреговори”Хартия А4, Маркери и химикалки
Почивка15.00-15.30
5Обобщаване на знанията за динамиката и особеностите на екипа15.30-16.00ДискусияФлипчартова хартияЦветни маркери
6.Анализ на деня и обратна връзка. Игра за затваряне16.30-17.00СподеляненаучастницитеАнализ +/~Флипчарт Мултимедия
ЧЕТВЪРТИ ДЕН б учебни часаОбучители:
NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
Загряваща игра9.00 -9.15Игра „Предавай нататък”
Типове екипи9.15-10.30ЛекцияИнформационенматериал„Типоветеекипи и възможностите им”Флипчартова хартия
Почивка10.30-11.00
Създаване и управление на временни и проектни екипи11.00-12.30УпражнениеКазусисъсслучаиотпрактикатаЛистове А4 химикалки
Обедна почивка12.30-13.30
Екипи, колективи и групиНасърчаване на работата в екип. Затваряне и обратна връзка13.30-15.00Лекция + дискусия Игра „Двама са малко трима са много” Споделяне на участницитеТехника за анонимна обратна връзкаИнформационенматериал„Социалнопсихологически особености на групите” Анкета за обратна връзка от семинараФлипчартова хартияЦветни маркери Хартия А4Тиксо
Scroll to Top