Начало » Работа с MS WORD

Работа с MS WORD

Продължителност: 45 учебни часа

NsТемаБр.учебни часа
Стартиране на програмата.2
Екран на програмата.2
 Въвеждане на текст.2
Лента с менюта2
Меню File – съдържа основните команди за обработка на файлове, като създаване /New/, отваряне /Open/,2
затваряне/Close/, съхранение /Save/, форматиране на страница /Page Setup/, разглеждане на документа преди печат /Print Preview/ разпечатване /Print/.
Меню Edit-команди за копиране / Copy /, преместване /Cut/, прехвърляне на копираната или преместена2
информация на съответното място /Paste/, изтриване /Clear/, анулиране и възстановяване на извършени действия /Undo, Redo/, избиране на целия файл /Select All/, работа с обекти от графични и рисувателни програми и редактирането им/ Links, Object/.
Меню View – команди, които осигуряват извеждане и скриване на екрана на инструментални ленти /Toolbars/,2
режими на работа на програмата/Normal, Online layout,PageLayout,Outline, MasterDocument, постоянно заглавие /Header and Footer/.
Меню Insert – команди за вмъкване в документа на дата и час /Date and Time/, номериране на страници /Page2
Numbers/, предварително записан текст или графика /Auto Text /, набор от символи /Symbols/, създаване на коментари и бележки под чертата /Comments, Footnotes/, създаване на набор от надписи за таблици графики рисунки и др./Caption/, вмъкване на файл към съществуващия /File/, вмъкване на обекти от други програми и стандартни рисунки /Picture,Object/ и др.
Меню Format – в менюто са включени всички команди, които осигуряват различните видове форматиране на2
текст/ Font/ , параграфи /Paragraph/, колони/Columns/, номериране на точки и поддточки /Bullets and Numbering/, поставяне на инициали на избран текст /Drop Cup/,автоматично форматирани на текста по зададени от програмата шаблони /AutoFormat/
Меню Tools – основните команди в менюто са за проверка на правописа и автоматично коригиране на2
въведения текст /Spelling and Grammar; Auto Correct, основни опции за настройка на програмата в желания режим /Options/.
Меню ТаЫе – всички команди за създаване, променяне и оформяне на таблица /Insert TaЫe, Delete, Merge,2
Split, AutoFormat/, възможност за изчисления посредством зададени формули и готови функции както и собствени формули /Formula/.
Меню Windows – разделя екрана на прозорци и дава възможност за едновременна работа с повече файлове2
/Split/.
Меню Не1рпомощна информация за отделните части на програмата.2
Маркиране, копиране, местене и изтриване.2
Форматиране на текст – избор на шрифт и размер на знаците2
 Форматиране на текст разстояние между знаците, редовете и абзаците.2
Въвеждане на номерация в текста.2
Създаване, форматиране и редактиране на таблици.2
Вмъкване на графики в документ.2
Обработка на Word графики.2
MS WordArt.2
Импортиране на графики.1
Отваряне и съхранение на файлове.1
Изпитен тест
Scroll to Top