Начало » Предприемачество

Предприемачество

Р А М К О В А П Р О Г Р А М А
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 7
„ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО: ”ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Срок на обучение: 1 учебна седмица

Общ брой учебни часове: 30 часа

Хорариум от 30 учебни часа за предвидения за изучаване материал и 3 учебни часа за изпитен тест и практическо задание

Брой часове по теория 12 часа

Брой часове по практика – 18 часа

Форма на обучение: Дневна, Вечерна, Съботнонеделна

Брой лица включени в обучението за една учебна група – 12-15 обучаеми

Обосновка на броя на лицата, включени в една учебна група: Предлаганият брой обучаеми в една учебна група е обусловен от спецификата на обучението по предприемачество, методиката за обучение на възрастни и възможностите на използваната учебноматериална база

I. УЧЕБЕН ПЛАН

Ns по редМОДУЛИ И ТЕМИОбщ
брой
часове
Брой
часове
по
теория
Брой
часове
по
практика
Модул 1. Предприемачество1257
1 .Същност, роля и характеристика на предприемачеството. Исторически бележки11
2 .Основнихарактеристикииролянапредприемача.Конструктивна и деструктивна роля на предприемача312
3.Предприемачески процес. Решение за създаване на собствен бизнес – оценка на възможностите и ограниченията на новия продукт, на пазара и риска. Откриване на нова бизнесидея. Типология на новото. Анализ на външната среда. Пазарни проучвания. Създаване на предприемачески бизнесплан. Анализ на ресурсите. Управление на предприемаческата дейност. Стратегии835
Модул 2. Основи на дребния бизнес18711
1.Дребенбизнес.Класификациянамалкиисреднипредприятия – необходимост и значение. Развитие на МСП в България и ЕС22
2.Регулиране и финансиране на дребния бизнес. Принципи на регулиране. Финансиране и кредитиране. Данъчна политика413
3 .Форминапредприемаческатадейност:франчайзинг,придобиване на чужд бизнес, придобиване на собственост и успяващ бизнес413
Управление на малки и средни предприятия. Мониторинг на основните показатели на дейността. Разпределяне на финансовите ресурси по приоритети – бюджетиране413
Социална отговорност на предприемача и неговият публичен образ. Политика на социална отговорност11
Оцеляване и развитие на предприемачеството.Рисковмениджмънт312
Общо М1 + М2301218
Писмен изпит – тест и практическо задание312

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

На обучаемите, успешно завършили обучението се издава Сертификат по образец на обучаващата организация, удостоверяващ придобитата ключова компетентност.

Рамковата програма е изготвена от екип на ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към ХАРМОНИЯ 1 ООД.

Scroll to Top