Начало » 5420203 Плетачно производство

5420203 Плетачно производство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТекстилен техник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПлетачно производство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5420203
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5420203 – “Плетачно производство

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Техническа и технологична характеристика на машините;
 • Основни видове машинни елементи, системи за задвижване, измерване и контрол на технологичния процес;
 • Видове текстилни материали и техните физични свойства – сук, здравина, линейна плътност;
 • Програмно осигуряване на машините за подготовка на преждите за плетене.
 • Конструктивна и технологична характеристика на всяка машина;
 • Предназначение, устройство и приложение на основните видове машинни елементи, детайли, съединения, възли, предавки;
 • Основи на електротехниката и електронната техника;
 • Свойства и качества на текстилните материали;
 • Програмно осигуряване на плетачните машини;
 • Начини за изпитване.
 • Свойства на преждите и влиянието на състава им върху свойствата на плетивата;
 • Строеж на плетивата;
 • Принцип на мостриране;
 • Зареждане, взаимно разположение и взаимодействие между бримкообразуващи и избиращи елементи;
 • Начини за изобразяване и видове изображения;
 • Вдяване, водене и доставяне на нишките;
 • Функционално предназначение на изделието, което ще се изплита в дадената мостра;
 • Проектиране, анализ и десениране на плетива;
 • Контролиращи и сигнализиращи устройства;
 • Специализирани програмни продукти – видове, приложение, инструкции за работа.
 • Конструктивна и технологична характеристика на машината;
 • Предназначение, устройство и действие на системите, механизмите елементите;
 • Технологични изисквания към всяка отделна машина;
 • Основи на електротехниката и електронната техника;
 • Програмно осигуряване на машините.
 • Видове технологии и технологични изисквания за всяка операция;
 • Специализирани програмни продукти;
 • Терминология по специалността на чужд език.
 • Изисквания за свойствата и качествата на плетените изделия;
 • Строеж на плетивата.
 • Здравословни и безопасни условия на труд в професионалното направление;
 • Нормативи за санитарно-хигиенните условия на труд.

ДА МОЖЕ:

 • Качествено изпълнение на операциите от технологичния процес в съответствие с нормативните изисквания;
 • Разглобяване, сглобяване, ремонт и регулиране на машините;
 • Измерване, оценка и при необходимост коригиране на технологичните условия;
 • Работа със специализиран програмен продукт, в съответствие с инструкциите на производителя.
 • Анализ на процесите; ремонт и обслужване на машините;
 • Установяване на причинно-следствени връзки и закономерности гъстина, плътност, разтегливост и свиваемост на плетивото;
 • Разчитане на техническа документация;
 • Оценка на техническото състояние на детайлите;
 • Демонтаж и монтаж на всички елементи и възли, изграждащи машините;
 • Регулиране и определяне на оптимални параметри гъстина, плътност, разтегливост, еластичност, разплитаемост;
 • Работа със специализиран програмен продукт, в съответствие с инструкциите на производителя.
 • Изобразяване на видовете плетки;
 • Извършване на практически пресмятания за определяне брой повтори по дължина и ширина на плетивото;
 • Настройване на мостриращите механизми;
 • Работа със специализирани програмни продукти за плетачния процес.
 • Технологично обслужване на машините;
 • Установяване на причинно-следствени връзки и закономерности – състояние на шевове, зачистване и изрязване;
 • Оценка на техническото състояние на детайлите и механизмите;
 • Регулиране и определяне на оптимален режим на работа, откриване на грешки от технологичен характер;
 • Работа със специализиран програмен продукт в съответствие с инструкциите на производителя.
 • Организиране на трудова дейност;
 • Съставяне на алгоритми за определен технологичен режим;
 • Изработване на технологични карти.
 • Определяне и оценка на параметри;
 • Откриване на дефекти по изделията;
 • Откриване на грешки от конструктивен и технологичен характер.
 • Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Поддържане ред и хигиена на работното място.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Материалознание24
 Общ брой на учебните часове за раздел А256
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Процеси  и машини в плетачното производство232
2Строеж на плетивата80
3Изпитване на текстилни материали24
4Ремонт на плетачни машини24
 Общ брой на учебните часове за раздел А3360
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Процеси и машини в плетачното производство240
2.Изпитване на текстилни материали48
3Ремонт на плетачни  машини64
4Производствена практика108
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.8%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Декоративно рисуване60
1.1.Декоративно рисуване  теория30
1.2Декоративно рисуване практика30
2.Електротехника и електроника60
2.1Електротехника и електроника теория30
2.2Електротехника и електроника практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top