Начало » Обучение на 30.08.2021 по проект DIVET на на служителите в Мал Мук Хоум АД, Мал Мук 4 ООД и Идеал Строй ООД“

Обучение на 30.08.2021 по проект DIVET на на служителите в Мал Мук Хоум АД, Мал Мук 4 ООД и Идеал Строй ООД“

На 30.08.2021 г. участниците по проект с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.057-0024-C02, „Подобряване на качеството на работните места чрез придобиване на професионални и езикови умения на служителите в Мал Мук Хоум АД, Мал Мук 4 ООД и Идеал Строй ООД“, които се обучават за придобиване на професионална квалификация по професия „Организатор Интернет приложения, специалност „Електронна търговия“  участваха в представяне на умения и компетентности  от проект DIVET. Участниците взеха активно участие в обсъждането на новите умения, като изказаха своята удовлетвореност от систематизираните и умело разписани компетентности по проекта.

Общото мнение беше, че заложените умения и подходящо обучение могат да повишат тяхната квалификация в областта на дигиталната търговия, с което ще се реализират успешно и на пазара на труда.

Scroll to Top