Начало » Мотивационно обучение заактивно поведение на пазара на труда

Мотивационно обучение заактивно поведение на пазара на труда

Продължителност: 30 учебни чaсa
ЛEКЦИИ – 12 уч.ч.; ПPAКTИКA – 18 уч.ч.

NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
ПЪРВИ ДЕН 8 учебни часа – Преподаватели: 
Откриване на курса. Приветствие и представяне на участниците.9.00-9.30Интервю ролева игра Приложими са индивидуално представяне пред групата или интервю по двойкиТабелкисименатана участниците и лекторите
Очаквания от участниците формулиране на лични очаквания и желания на участниците.9.30-10.30ДискусияИндивидуална работа Попълване на анкетаАнкета“Препоръкиза курса“Флипчарт
Цветни листа
Представяненаучебнатапрограматапредназначение, задачи и методи на работа.10.30-11.00ДискусияИнформационенматериал „Съдържание на програмата“(раздава се на всеки участник)
3.Почивка11.00-11.30
Проектиранеи“оживяване“насобственичувства,желания,мечти,страхове,ценности
върху фотографски снимки.
11.30-12.00Казус: „Коя снимка избирам аз?“Дискусия:“Защосъмизбралтазиснимка?“,„Каквичувства
предизвиква тя у мен?“
Фотографски снимки, на
коитосапоказаниразлични житейски ситуации. Цветен лист с девиз
Почивка12.00-13.00
Представяненасъдържаниетонатемитена мотивационното обучениеИндивидуална самооценка на участниците;Социално икономическа ситуацията, пазар натруда,тенденциивобласттанатрудовата
заетост, възможни източници на доходи;
13.00-13.40Лекция
Дискусия
Флипчарт

2 от 7

NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
Информациязасвободниработниместа,
набиране и разчитане;Автобиография /CV/значение, изисквания, съставяне и видове;Мотивационно писмо значение, изисквания и съставяне;Събеседване при кандидатстване за работа овладяване на умения за успешно представяне.. Техники за намаляване на тревожността. Комуникации;Оценка на курса;
Приемане правила за работа на курса13.40-14.00ДискусияТабло
Почивка14.00- 14.30
Особеностиначовешкотовъзприятие.Субективни възприятия и обяснения.14.30-15.00Казус: „На това изображение можете да намерите“ Практическо упражнениеТабла с двойствени картини: „стараи
младажена“ , „заек или патица“,„открийте надписа“, “скрития далматинец”
Аспектинабезработицата.Индивидуалнистратегии за справяне с безработицата.15.00-15.50ЛекцияДискусияРешаване на тест Практическо упражнениеТест„Какво печеля от това, че съм безработен“Флипчарт
Илюстриране решаването на труден проблем, чрез отделни лесноизпълними действия15.50-16.10Прочит на притчаПритча“Приказка за копринената нишка“

3 от 7

NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
12.Оценка на настроението, показваща емоционал ното състояние на участниците в края на деня.16.10-16.30Индивидуално
представяне
Табло
Цветни лепенки
ВТОРИ ДЕН 8 учебни часа Преподаватели
1а.Упражнение за загряване .Участниците споделят нещата, които ги вълнуват и интересуват, какво им се е случило предишния ден.9.00 -9.45Решаване на тест ДискусияТест„Открийтелипсващатафигурка и я поставете на място на ?“Табло
Силни и слаби страни на участниците анализ на собственитеспособности,знания,умения, професионален и житейски опит9.45-11.00Индивидуална работа Решаване на тест ДискусияТест„Кое е особено важно за мене в живота ми“
Почивка11.00-11.30
Осмисляне на жизнения си път. Осъзнаване на настоящата ситуация и очаквания за бъдещето.11.30-12.00Казус Дискусия Практическо упражнениеНачертаване „линията на живота“ Попълване на личен прозорец – SWOT анализТабло
Почивка12.00-13.00
Ориентиране,конкретизиранеиназоваванена работата, която бих желал да работя.13.00-13.30Решаване на тест ДискусияТест„Каква работа харесвам“
Изграждане и утвърждаване на умения заОрганизиранеАнализ и планиранеРешаване на проблемиРабота с информацияРабота в екипГрижи за други хораПредставяне пред публикаПоемане на рискУчене през целия живот13.30-14.30Лекция;Практическо упражнение Казуси за отделните универсални умения; Ролеви игри;Дискусия.Флипчарт
Табло

4 от 7

NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
ИнициативностИзобретателност
Стрес, видове стратегии за излизане от стреса.15.00-15.50Лекция Практическо упражнениеДискусияРешаване на тестТест„Уязвими ли сте на стрес“Флипчарт
Възможности за намиране на алтернатива при трудни ситуации.15.50-16.10ДискусияПритча„Имало едно време“
Оценка па настроението, показваща емоционал ното състояние на участниците в края на деня.16.10-16.30Индивидуално представянеТабло
Цветни лепенки
ТРЕТИ ДЕН 8 учебни часаПреподаватели: …………………………………………………..
la.Упражнение за загряване Участниците споделят нещата, които ги вълнуват и интересуват, какво им се е случило предишния ден.9.00-9.35Решаване на тест ДискусияТест„Свържете точките“Табло
Умения за водене на разговори:техники “убийци” на комуникацията, подаване и приемане на обратна връзка9.35-11.00Ролева играИнструкции за участие в игратавидеотехника
Почивка11.00-11.30
Овладяване на умения за реагиране на съвременните изисквания на трудовия пазар в ситуация с висока степен на неопределеност и ограниченост във времето.11.30-12.10ЛекцияПрактическо упражнение дискусияТестова задачаФлипчарт

5 от 7

NsТЕМИВРЕМЕМЕТОДУЧ. МАТЕРИАЛТЕХН.
СРЕДСТВА
Овладяваненаумениязаподчертаваненаличностни положителни качества .12.10-12.30Практическо упражнение КазусиДискусияКазус и инструкцииФлипчарт
Почивка12.30-13.30
Насърчаване на себеутвърждаващото поведение на участницте при търсене на работа и явяване на интервю – развитието като постоянен процес на промяна и ученеАнализ на играта13.30-14.30Ролева играИнструкции за игратаВидеотехника
Почивка14.30-15.00
Споделяне на собствени преживявания – съобщаващо и търсещо споделяне.15.00-15.30Ролева играИнструкции,Видеотехника
Себеутвърждаващо поведение на безработните при разговора за представяне пред работодателя16.00-16.20упражнениеПритча „Не съди“Табло
Оценка на настроението, показваща емоционал ното състояние на участниците в края на деня.16.20-16.30Индивидуално представянеТабло
Цветни лепенки
ЧЕТВЪРТИ ДЕНб учебни часаПреподаватели: …………………………………………………….
1а.Упражнение за загряване Участниците споделят нещата, които ги вълнуват и интересуват, какво им се е случило предишния ден.9.00-9.35Решаване на тест ДискусияТест„Преброяване на триъгълниците“Табло
2а.Подготовка за кандидатстване за работа.Молба за работа. Автобиография/CV/изискваниязасъставяне, значение и видове,изпращане (подаване) на CV. Съставяне на автобиография външното оформяне, личните данни, образование, допълнителни квалификации, професионален опит, допълнителни умения, интереси. Препоръки от бивши работодатели.9.35-11.00Дискусия;Практическоупражнение; Индивидуална работа съставяне на CV; Демонстрация;Примерни образци на молба за работа, CV. Европейски стандарт на CV. Информационен материал„Професионална характеристика и препоръка за работа“ ИнтернетсайтовеТабло
Флипчарт

6 от 7

26.Почивка11.00-11.30
2в.Мотивационно писмозначение и видове. Оформяне и съдържание на мотивационно писмо. Изпращане (подаване) на мотивационно писмо.11.30-12.30Дискусия;Практическо упражнение; Индивидуална работасъставяне на мотивационно писмо; Демонстрация;Примерни образци на мотивационно писмо ИнтернетсайтовеТабло,
Флипчарт
2 г.Почивка12.30- 13.30
2д.Събеседване за работа подготовка, явяване и представяне. Практически съвети.13.30- 14.10Лекция;Дискусия;Практическо
упражнение;
Информационни материали: „Не вербална комуникация“, „Как да преодолеем притеснението“, „Найчесто задаваните въпроси при явяване на интервю“,Табло
2е.СъбеседванезаработаПоследващистъпки. Вербална и не вербална комуникация.14.10-15.00Ролева игра симулация на „интервюиращ работодател „и „кандидатза работа“ и „наблюдаващ работодател“ Видеоанализ;„Десет съвета как да слушаш хората, когато говорят“, „Техника на убеждаване“.Филм „Ще им дам да разберат“, който показва интервю за работаВидео Видеокамера Телевизор
2ж.Оценка на резултатите и ползите от проведеното мотивационно обучение. Оценка на курса.Закриване на курса15.00-15.30Индивидуална работа Решаване на тест„Историята на малките жабки“Заключителен тест Анкетна карта
Scroll to Top