Начало » 5820305 Мазилки и шпакловки

5820305 Мазилки и шпакловки

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСтроител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМазилки и шпакловки
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820305
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА360
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5820305 – “Мазилки и шпакловки ”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • материалите, които се прилагат, техните свойства и якостни характеристики;
 • технически правила и цялостна технология на изпълнение на всички видове работи  по специалността;
 • да познава закона за безопасни и здравословни условия на труд, условията за безопасна работа на строителен обект;
 • начините за организация на работното място;
 • обозначения и четене на архитектурни чертежи;
 • да има чуждоезикова подготовка по специалността.

ДА МОЖЕ:

 • да си служи с технически понятия при описание на материалите и технологичните процеси;
 • да подготвя материали, инструменти и машини;
 • да чете работни чертежи и детайли;
 • да измерва и пресмята количества извършена работа;
 • да ползва компютър и комуникационни средства.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предмети (модули)ОбщоТеорияПрактика
А. Обща професионална подготовка664818
1.Здравословни и безопасни условия на труд1616
2.Трудово право1010
3.Икономика1010
4.Компютърна грамотност301218
 Б. Отраслова професионална подготовка282168114
5.Чужд език по професията3030
6.Ссградостроителство543618
7.Техническо чертане в строителството241212
8.Строителни материали361224
9.Основи на строителната механика1212
10.Основи на стоманобетона18126
11.В и К инсталации в сгради1266
12.Електрически инсталации в сгради1266
13.Въведение в организацията на строителството241212
14.Технология на строителството603030
 В. Специфична професионална подготовка31284228
15.Технология на специалността1528468
16.Производствена практика160160
Всичко:660300360
Scroll to Top