Начало » КУРС ПО РУСКИ ЕЗИК

КУРС ПО РУСКИ ЕЗИК

Първо ниво А1 по Общата Европейска езикова рамка

Цели на курса

След приключване на курса от 100 учебни часа курсистите трябва да могат да разбират най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието (напр. основна информация за тях и тяхното семейство, непосредственото им обкръжение). Трябва да схващат същественото от кратки и ясни послания и съобщения ( напр. много прости изречения от обяви или плакати).

Трябва да могат да четат кратки, елементарни текстове. Да откриват конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Да разбират кратки лични писма.

Трябва да могат да общуват във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Да могат да водят кратък разговор, въпреки че обикновено не разбират достатъчно, за да могат да го поддържат. Да могат да задават и да отговарят на прости въпроси от непосредствена необходимост или на много популярни теми.

Трябва да могат да опишат накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието, настоящата или предишната си професионална дейност, поздравителна картичка за празник, формуляри за лични дани ( напр. име, националност и адрес на регистрационна бланка в хотел).

Трябва да могат да напишат кратки бележки и съобщения. Да могат да водят обикновена лична кореспонденция, например писмено да изразят благодарност.

Обучението ще се осъществява по учебник на ‘’Приглашение в Россию’’, издателство Просвета, и допълнително разработени уроци по учебника, предимно за граматика.

Обучението е с продължителност 100 учебни часа за всяко ниво. Организационната форма: Сутрешни, дневни, вечерни и съботно – неделни езикови курсове, в групи до 4-5 човека.

След успешно завършване на всяко ниво се полага изпитен тест, в резултат на който се издава Лицензиран Сертификат по Общата Европейска Езикова Рамка.

Второ ниво А2 по Общата Европейска езикова рамка

Цели на курса

След приключване на курса от 100 учебни часа курсисте трябва да могат да разбират същественото, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н.

Трябва да могат да схванат основната информация от радио и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и ясно.

Трябва да могат да разбират текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Да могат да разбират описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция. Да могат да общуват при прости и рутинни задачи, които изискват директна обмяна на информация на популярни теми и дейности. Да могат да разменят кратки реплики при социални контакти, въпреки че обикновено не разбират достатъчно за да могат да поддържат разговора.

Трябва да могат да описват преживявания и събития, техните планове, надежди и цели с прости свързани изречения.

Развиване на умения за изразяване на съставно глаголно сказуемо; използване на речеви етикет – покана, молба, разрешение; разширяване на уменията за разказ за себе си; работа с художествен текст – разбиране при четене и слушане; развитие на уменията за описание и изразяване на чувства.

Развитие на уменията за използване на глаголите за движение и изразяване на място; развитие на уменията за разбиране при четене; развитие на уменията за превод; развитие на уменията за водене на диалог; самостоятелна работа.

Обучението ще се осъществява по учебник на ‘’Приглашение в Россию’’, издателство Просвета, и допълнително разработени уроци по учебника, предимно за граматика.

Обучението е с продължителност 100 учебни часа за всяко ниво. Организационната форма: Сутрешни, дневни, вечерни и съботно – неделни езикови курсове, в групи до 4-5 човека.

След успешно завършване на всяко ниво се полага изпитен тест, в резултат на който се издава Лицензиран Сертификат по Общата Европейска Езикова Рамка.

Трето ниво В1 по Общата Европейска езикова рамка

Цели на курса

След приключване на курса от 100 учебни часа курсисте трябва да могат да разбират сравнително дълги изказвания, дори и да не са ясно структурирани, а логическите връзки само се подразбират.

Трябва да могат да разбират телевизионни предавания и филми без особени усилия. Да могат да разбират дълги и сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавят стилистични нюанси.

Трябва да могат да се изразяват гладко и непринудено. Да могат да се справят с повечето ситуации, които могат да възникнат при пътуване в местност, в която се говори езика. Могат да влязат в разговор без предварителна подготовка на теми, които са общо популярни, от личен интерес или свързани с ежедневието (напр.семейство, хобита, работа, пътувания и настоящи събития). Използват езика гъвкаво и успешно за социални и професионални контакти. Да могат точно да изразяват мислите и мнението си, както и умело да общуват със събеседниците си.

Трябва да могат ясно и подробно да говорят по сложни въпроси като включват свързани с тях теми, да развиват определени аспекти и завършват изказването по подобаващ начин.

Разширяване на страноведските знания за Русия, за Москва; развитие на уменията за разбиране на научно-популярни текстове при слушане и четене; речеви етикет – изразяване на съвет, убеждаване; развитие на уменията за съставяне на кратка рекламна обява, развитие на уменията за самостоятелна работа – подготовка за провеждане на викторина „Что вы знаете о России? Запознаване с руски обичаи и традиции и сравнение с родните обичаи и традиции; развитие на уменията за изразяване на определителни и времеви отношения. Развитие на диалогичната реч; разширяване на лексикал- ния запас по темата „Спорт”; развитие на уменията за провеждане на анкета; развитие на уменията за разбиране при четене и слушане; преговор и разширяване на умени- ята за включване в речта на деепричастия и изразяване на времеви отношения; развитие на уменията за съставяне на разказ с използването на илюстративен материал. Повишаване на мотивацията за изучаване на чужд език; развитие на уменията за аргументация на собствена позиция; развитие на уменията за разбиране на текстове при четене и слушане. Развитие на уменията за самостоятелна работа – по групи в екип и индивидуално. Обучението ще се осъществява по учебник на ‘’Приглашение в Россию’’, издателство Просвета, и допълнително разработени уроци по учебника, предимно за граматика.Обучението е с продължителност 100 учебни часа за всяко ниво. Организационната форма: Сутрешни, дневни, вечерни и съботно – неделни езикови курсове, в групи до 4-5 човека.

След успешно завършване на всяко ниво се полага изпитен тест, в резултат на който се издава Лицензиран Сертификат по Общата Европейска Езикова Рамка.

Scroll to Top