Начало » КУРС ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК

КУРС ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК

А1 Ниво по Общата европейска езикова рамка HSK (I ниво)

Цели на курса

След приключване на курса от 100 учебни часа курсистите трябва да могат да различават четирите тона в китайския език, що е инициал и финал, да пишат, произнасят и четат китайски срички безпроблемно, да имат познания за структурата и граматиката на китайското изречение.

Тук ще бъде изучен характерът и изписването на йероглифа – ключ и фонетик, съставни елементи, значения, пиктограми.

В първо ниво курсистите ще учат думи, които да използват в ежедневието, ще могат да проведат разговор в рамките на няколко изречения, ще превеждат текстове от китайски на български и от български на китайски. Въпроси и отговори към съставните части на изречението – подлог, глагол, допълнение.

ЦПО км „Хармония1“ ООД предлага специален подход за изучаване на езика с интерес и лекота в приятна и стимулираща среда. Прилагаме най-добрия и ефективен метод – по учебната програма на Пекинския университет – Modern Chinese Beginner’s Course, в който има обяснения на китайски и английски език. Преподавателите са филолози, с доказан професионализъм, абсолютно съвременна и модерна материална база и не на последно място – добро и коректно отношение.

Обучението  е  с  продължителност  100  учебни  часа  за  всяко  ниво.

Организационната форма:

  • Присъствени курсове – дневни, вечерни и съботно–неделни езикови курсове, в групи до 4-5 човека, индивидуално обучение;
  • Дистанционно обучение. Видеоконсултациите се провеждат в блок от 2 часа. В Мудъл ще бъдат качвани допълнителни материали, по които курсистите да упражняват наученото

След всеки раздел се правят тестове с цел определяне на нивото до момента, коментиране на „проблемните“ места.

След успешно завършване на всяко ниво се полага изпит за степен на владеене на китайски език в две форми – писмена/тест/ и устна. Двете форми на изпита са напълно самостоятелни и се провеждат и оценяват независимо една от друга. При дистанционната форма на обучение устния изпит се провежда в платформата MOODLE

чрез видеоконферентна връзка. При успешно издържан изпит издаваме Лицензиран Сертификат Ханю Шуейпин Каошъ (Hanyu Shuiping Kaoshi – HSK) I ниво.

HSK (I ниво) се получава след първите 100 часа обучение и успешно издържан изпит в съответствие със съвременните лингвистични теории за тестуване и определяне нивото на владеене на чужд език.

Тестът HSK има общо 6 нива, които са в съответствие с Международния стандарт за владеене на китайски език, съобразен с Общата европейска езикова рамка (Common European Framework – CEF http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp). Определеният обем от лексика за всяко едно от нивата на новия HSK, както и техните съответствия по системата на CEF са следните:

HSKНиво по Общата европейскаезикова рамка
HSK (VI ниво)С2
HSK (V ниво)C1
HSK (IV ниво)B2
HSK (III ниво)B1
HSK (II ниво)A2
HSK (I ниво)A1

Ниво А2 по Общата европейска езикова рамка HSK (II ниво)

Цели на курса

Право да се обучават за придобиване на Ниво А2 по Общата европейска езикова рамка / Сертификат Ханю Шуейпин Каошъ (Hanyu Shuiping Kaoshi – HSK) (II ниво) имат имат обучаеми придобили се Ниво А1 по Общата европейска езикова рамка /HSK (I ниво).

След приключване на курса от 100 учебни часа курсистите трябва да могат да разбират същественото, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като разходки из обществени места, разговори по телефона, частите на деня, обмяна на валута и др.

Ниво А2 допълва и разширява знанията от предходното ниво – А1, и позволява на курсистите да водят безпроблемно разговори на вече познати теми, свързани с ежедневието.Ще успяват да изразяват и аргументират мнението си. Самостоятелно ще водят лична кореспонденция както устно, така и писмено.

ЦПО км „Хармония1“ ООД предлага специален подход за изучаване на езика с интерес и лекота в приятна и стимулираща среда. Прилагаме най-добрия и ефективен

метод – по учебната програма на Пекинския университет – Modern Chinese Beginner’s Course, в който има обяснения на китайски и английски език. Преподавателите са филолози, с доказан професионализъм, абсолютно съвременна и модерна материална база и не на последно място – добро и коректно отношение.

ЦПО км „Хармония1“ ООД предлага специален подход за изучаване на езика с интерес и лекота в приятна и стимулираща среда. Прилагаме най-добрия и ефективен метод – по учебната програма на Пекинския университет – Modern Chinese Beginner’s Course, в който има обяснения на китайски и английски език. Преподавателите са филолози, с доказан професионализъм, абсолютно съвременна и модерна материална база и не на последно място – добро и коректно отношение.

Обучението е с продължителност 100 учебни часа. Организационната форма:

  • Присъствени курсове – дневни, вечерни и съботно–неделни езикови курсове, в групи до 4-5 човека, индивидуално обучение;
  • Дистанционно обучение. Видеоконсултациите се провеждат в блок от 2 часа. В Мудъл ще бъдат качвани допълнителни материали, по които курсистите да упражняват наученото

След всеки раздел се правят тестове с цел определяне на нивото до момента, коментиране на „проблемните“ места.

За успешно завършване на ниво HSK (ІI ниво) се полага изпит за степен на владеене на китайски език в две форми – писмена/тест/ и устна. Двете форми на изпита са напълно самостоятелни и се провеждат и оценяват независимо една от друга. При дистанционната форма на обучение устния изпит се провежда в платформата MOODLE чрез видеоконферентна връзка. При успешно издържан изпит издаваме Лицензиран Сертификат Ханю Шуейпин Каошъ (Hanyu Shuiping Kaoshi – HSK) IІ ниво.

HSK (IІ ниво) се получава след придобито ниво HSK (I ниво) на обучение и успешно издържан изпит в съответствие със съвременните лингвистични теории за тестуване и определяне нивото на владеене на чужд език.

Тестът HSK има общо 6 нива, които са в съответствие с Международния стандарт за владеене на китайски език, съобразен с Общата европейска езикова рамка (Common European Framework – CEF http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp). Определеният обем от лексика за всяко едно от нивата на новия HSK, както и техните съответствия по системата на CEF са следните:

HSKНиво по Общата европейскаезикова рамка
HSK (VI ниво)С2
HSK (V ниво)C1
HSK (IV ниво)B2
HSK (III ниво)B1
HSK (II ниво)A2
HSK (I ниво)A1

Ниво В1 по Общата европейска езикова рамка HSK (IIІ ниво)

Цели на курса

Право да се обучават за придобиване на Ниво В1 по Общата европейска езикова рамка / Сертификат Ханю Шуейпин Каошъ (Hanyu Shuiping Kaoshi – HSK) (IIІ ниво) имат имат обучаеми придобили се Ниво А2 по Общата европейска езикова рамка /HSK (IІ ниво).

След приключване на курса от 100 учебни часа курсистите ще могат ясно и точно да правят самостоятелно правилно конструирани изречения на китайски език.

Трябва да могат да разбират и превеждат телевизионни предавания и филми с малко усилия, да четат вестници, литература.

Без затруднение ще могат да сравняват, съпоставят предмети, ще конкретизират събития във времето, ще представят дейности от личния си живот и опит.

Трябва да могат да се изразяват гладко и непринудено, без видимо затруднение. Да могат да използват езика гъвкаво и успешно за социални и професионални контакти. Да могат точно да изразяват мислите и мнението си, както и умело да общуват със събеседниците си. Ще увличат в разговори за хобита, ще могат сами да поръчват храна в китайски ресторант и др.

Трябва да могат ясно и подробно да говорят по сложни въпроси като включват свързани с тях теми, да развиват определени аспекти и завършват изказването по подобаващ начин.

Трябва да могат да съставят добре структурирани писмени текстове, като ясно изразяват мнението си. Да могат да пишат писма и есета по различни теми, като наблягат на същественото.

ЦПО км „Хармония1“ ООД предлага специален подход за изучаване на езика с интерес и лекота в приятна и стимулираща среда. Прилагаме най-добрия и ефективен метод – по учебната програма на Пекинския университет – Modern Chinese Beginner’s Course, в който има обяснения на китайски и английски език. Преподавателите са филолози, с доказан професионализъм, абсолютно съвременна и модерна материална база и не на последно място – добро и коректно отношение.

Обучението е с продължителност 100 учебни часа. Организационната форма:

  • Присъствени курсове – дневни, вечерни и съботно–неделни езикови курсове, в групи до 4-5 човека, индивидуално обучение;
  • Дистанционно обучение. Видеоконсултациите се провеждат в блок от 2 часа. В Мудъл ще бъдат качвани допълнителни материали, по които курсистите да упражняват наученото

След всеки раздел се правят тестове с цел определяне на нивото до момента, коментиране на „проблемните“ места.

За успешно завършване на ниво HSK (ІIІ ниво) се полага изпит за степен на владеене на китайски език в две форми – писмена/тест/ и устна. Двете форми на изпита са напълно самостоятелни и се провеждат и оценяват независимо една от друга. При дистанционната форма на обучение устния изпит се провежда в платформата MOODLE чрез видеоконферентна връзка. При успешно издържан изпит издаваме Лицензиран Сертификат Ханю Шуейпин Каошъ (Hanyu Shuiping Kaoshi – HSK) IІІ ниво.

HSK (IІІ ниво) се получава след придобито ниво HSK (IІ ниво) на обучение и успешно издържан изпит в съответствие със съвременните лингвистични теории за тестуване и определяне нивото на владеене на чужд език.

Тестът HSK има общо 6 нива, които са в съответствие с Международния стандарт за владеене на китайски език, съобразен с Общата европейска езикова рамка (Common European Framework – CEF http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp). Определеният обем от лексика за всяко едно от нивата на новия HSK, както и техните съответствия по системата на CEF са следните:

HSKНиво по Общата европейскаезикова рамка
HSK (VI ниво)С2
HSK (V ниво)C1
HSK (IV ниво)B2
HSK (III ниво)B1
HSK (II ниво)A2
HSK (I ниво)A1
Scroll to Top