Начало » КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

Първо ниво А1

След приключване на курса от 100 учебни часа курсистите трябва да могат да разбират най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието (напр. основна информация за тях и тяхното семейство, пазаруване, работа, непосредственото им обкръжение). Трябва да схващат същественото от кратки и ясни послания и съобщения.

Уменията, които могат да придобие обучаваният от това ниво:

Слушане

Да разбира диалози с повече събеседници, свързани с всекидневието разбира конкретна информация от кратки съобщения.

Да разбира всекидневни думи и широко разпространени изрази, свързани с посочените тематични области.

Четене

Да разбира в подробности разписания, откъси от разкази, да чете гладко и изразително текстове, да разбира съдържанието на упътвания на игри, инструкции за употреба,

бюлетин за времето. Трябва да могат да четат кратки, елементарни текстове. Да откриват конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Да разбират кратки лични писма.

Говорене

Да води разговор в ежедневни ситуации, като обменя и обсъжда конкретна информация, говори за преживявания и събития от миналото и настоящето, изразява свои намерения и идеи за бъдещето. Трябва да могат да общуват във всекидневни ситуации, изискващи обикновен обмен на информация по познати теми и дейности. Да могат да водят кратък разговор, въпреки че обикновено не разбират достатъчно, за да могат да го поддържат. Трябва да могат да опишат накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието, настоящата или предишната си професионална дейност.

Писане

Да съставя разказ по картина; да пише кратки текстове под диктовка, като спазва правилната пунктуация; да представи себе си и семейството си, да опише родния си град, страна.Трябва да могат да напишат кратки бележки и съобщения. Да могат да водят обикновена лична кореспонденция, например писмено да изразят благодарност.

ЦПО към „Хармония1“ ООД предлага специален подход за изучаване на езика с интерес и лекота в приятна и стимулираща среда. Прилагаме най-добрия, съвременен и

ефективен метод по учебната система Progetto Italiano 1, която е одобрена от МОН на Република България. Ниво А1 включва уроци от 1 до 5. Преподавателите са филолози, с доказан професионализъм, абсолютно съвременна и модерна материална база и не на последно място – добро и коректно отношение.

Обучението е с продължителност 100 учебни часа за всяко ниво. – присъствено или дистанционно. Организационната форма:

  • Курсове – дневни, вечерни и съботно – неделни езикови курсове, в групи до 4-5 човека.
  • Индивидуално обучение
  • Дистанционно обучение

След успешно завършване на всяко ниво се полага изпитен тест, в резултат на който издаваме Лицензиран Сертификат по Общата Европейска Езикова Рамка.

Второ ниво А2

След приключване на курса от 100 учебни часа курсисте трябва да могат да разбират същественото, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н.

Уменията, които може да придобие обучаваният от това ниво:

Слушане

Да разбира основна и/или конкретна информация от разговори, изказвания, текстове, коментари, предавания, филми, художествени произведения.

Четене

Да систематизира и анализира информацията от различни източници и специализирани текстове. Трябва да могат да разбират текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Да могат да разбират описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция.

Говорене

Да умее да участва в пряк контакт с един или повече събеседници в различни ситуации, да участва в спонтанни разговори, дискусии, изразявайки собствено мнение и позиция.

Трябва да могат да участват без предварителна подготовка в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития).

Трябва да могат да описват преживявания и събития, техните планове, надежди и цели с прости свързани изречения.

Трябва да могат кратко да изразяват и аргументират мнението си. Да могат да разказват случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описват техните впечатления.

Писане

Да подбира подходящи изразни средства, правилни езикови форми и структури.

Да умее да съставя добре структуриран писмен текст по зададена тема.Трябва да могат да схванат основната информация от радио и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и ясно.

Трябва да могат да се справят с повечето ситуации, възникнали при пътуване в Италия.

Трябва да могат да съставят несложен свързан текст на теми, които са им познати или ги интересуват. Да могат да водя лична кореспонденция, като описват събития и впечатления.

ЦПО към „Хармония1“ ООД предлага специален подход за изучаване на езика с интерес и лекота в приятна и стимулираща среда. Прилагаме най-добрия, съвременен и ефективен метод по учебната система Progetto Italiano 1, която е одобрена от МОН на Република България. Ниво А2 включва уроци от 6 до 11 вкл. Преподавателите са филолози, с доказан професионализъм, абсолютно съвременна и модерна материална база и не на последно място – добро и коректно отношение.

Обучението е с продължителност 100 учебни часа за всяко ниво- присъствени и в дистанционна форма. Организационната форма:

  • Сутрешни, дневни, вечерни и съботно – неделни езикови курсове, в групи до 4- 5 човека.
  • Индивидуално обучение
  • Дистанционно обучение

След успешно завършване на всяко ниво се полага изпитен тест, в резултат на който издаваме Лицензиран Сертификат по Общата Европейска Езикова Рамка.

Трето ниво В1

Цели на курса

След приключване на курса от 100 учебни часа курсисте трябва да могат да разбират сравнително дълги изказвания, дори и да не са ясно структурирани, а логическите връзки само се подразбират.

Уменията, които може да придобие обучаваният от това ниво:

Слушане

Да разбира от слушания текст цялата информация, независимо от различните интерпретации. Трябва логически да достигне до информацията в случай на сложен/ прекалено бързо проведен диалог.

Трябва да могат да разбират телевизионни предавания и филми без особени усилия. Да могат да разбират дълги и литературни текстове, както и да долавят стилистични нюанси.

Трябва да могат да разбират специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато не са свързани с тяхната професионална област.

Четене

Гладко и изразително четене. Правилно произношение. Подобаваща интонация, според граматическите, лексикалните и литературни изисквания. Трябва да могат да се изразяват гладко и непринудено, без видимо затруднение. Да могат да използват езика гъвкаво и успешно за социални и професионални контакти. Да могат точно да изразяват мислите и мнението си, както и умело да общуват със събеседниците си.

Трябва да могат ясно и подробно да говорят по сложни въпроси като включват свързани с тях теми, да развиват определени аспекти и завършват изказването по подобаващ начин.

Говорене

Свободно боравене с изразни средства, поговорки и разговорни форми. Надграждане на граматически понятия и съответното им приложение спрямо речевите форми.

Писане

Изготвяне на теми. Представяне на реални навици, потребности и обичаи, прилики и разлики между България и Италия. Трябва да могат да съставят добре структурирани писмени текстове, като ясно изразяват мнението си. Да могат да пишат писма, есета и доклади по различни теми, като наблягат на същественото. Да могат да изберат подходящ за адресата стил.

ЦПО км „Хармония1“ ООД предлага специален подход за изучаване на езика с интерес и лекота в приятна и стимулираща среда. Прилагаме най-добрия, съвременен и ефективен метод –по учебната система Progetto Italiano 2, която е одобрена от МОН на Република България. Ниво В1 включва уроци от 1 до 5. Преподавателите са филолози, с доказан професионализъм, абсолютно съвременна и модерна материална база и не на последно място – добро и коректно отношение.

Обучението е с продължителност 100 учебни часа за всяко ниво. Организационната

форма:

  • Сутрешни, дневни, вечерни и съботно – неделни езикови курсове, в групи до 4- 5 човека.
  • Индивидуално обучение
  • Дистанционно обучение

След успешно завършване на всяко ниво се полага изпитен тест, в резултат на който издаваме Лицензиран Сертификат по Общата Европейска Езикова Рамка.

Scroll to Top