Начало » КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

Ниво А1

Настоящият курс предлага дневна и дистанционна форма на обучение по испански език. Материалът е съобразен със съвременните потребности на обществото като за целта се използват учебниците „Paso a paso “ и „Nuevo ven“. Курсистите получават необходимите знания, включени в трите основни нива А1, А2 и B1. Общият брой часове е 300, за всяко ниво по 100 учебни часа.

ЦПО км „Хармония1“ ООД предлага специален подход за изучаване на езика с интерес и лекота в приятна и стимулираща среда. Преподавателите са филолози, с доказан професионализъм, абсолютно съвременна и модерна материална база и не на последно място – добро и коректно отношение. След успешно завършване на всяко ниво се полага изпитен тест, в резултат на който Ви издаваме Лицензиран Сертификат по Общата Европейска Езикова Рамка.

След завършване на ниво А1 обучаемият трябва:

Да разбира диалози с повече събеседници, свързани с всекидневието разбира конкретна информация от кратки съобщения.

Да разбира всекидневни думи и широко разпространени изрази, свързани с посочените тематични области.

Да разбира в подробности разписания, откъси от разкази, да чете гладко и изразително текстове, да разбира съдържанието на упътвания на игри, инструкции за употреба,

бюлетин за времето. Трябва да могат да четат кратки, елементарни текстове. Да откриват конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Да разбират кратки лични писма.

Да води разговор в ежедневни ситуации, като обменя и обсъжда конкретна информация, говори за преживявания и събития от миналото и настоящето, изразява свои намерения и идеи за бъдещето. Трябва да могат да общуват във всекидневни ситуации, изискващи обикновен обмен на информация по познати теми и дейности. Да могат да водят кратък разговор, въпреки че обикновено не разбират достатъчно, за да могат да го поддържат. Трябва да могат да опишат накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието, настоящата или предишната си професионална дейност.

Да съставя разказ по картина; да пише кратки текстове под диктовка, като спазва правилната пунктуация; да представи себе си и семейството си, да опише родния си град, страна.Трябва да могат да напишат кратки бележки и съобщения. Да могат да водят обикновена лична кореспонденция, например писмено да изразят благодарност.

Преподавателите са филолози, с доказан професионализъм, абсолютно съвременна и модерна материална база и не на последно място – добро и коректно отношение.

Ниво А2

Настоящият курс предлага дневна и дистанционна форма на обучение по испански език. Материалът е съобразен със съвременните потребности на обществото като за целта се използват учебниците „Paso a paso “ и „Nuevo ven“. Курсистите получават необходимите знания, включени в трите основни нива А1, А2 и B1. Общият брой часове е 300, за всяко ниво по 100 учебни часа.

ЦПО км „Хармония1“ ООД предлага специален подход за изучаване на езика с интерес и лекота в приятна и стимулираща среда. Преподавателите са филолози, с доказан професионализъм, абсолютно съвременна и модерна материална база и не на последно място – добро и коректно отношение. След успешно завършване на всяко ниво се полага изпитен тест, в резултат на който Ви издаваме Лицензиран Сертификат по Общата Европейска Езикова Рамка.

След завършване на ниво А2 обучаемият трябва:

Да разбира основна и/или конкретна информация от разговори, изказвания, текстове, коментари, предавания, филми, художествени произведения.

Да систематизира и анализира информацията от различни източници и специализирани текстове. Трябва да могат да разбират текстове, съдържащи предимно често употребявана

всекидневна и професионална лексика. Да могат да разбират описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция.

Да умее да участва в пряк контакт с един или повече събеседници в различни ситуации, да участва в спонтанни разговори, дискусии, изразявайки собствено мнение и позиция.

Трябва да могат да участват без предварителна подготовка в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития).

Трябва да могат да описват преживявания и събития, техните планове, надежди и цели с прости свързани изречения.

Трябва да могат кратко да изразяват и аргументират мнението си. Да могат да разказват случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описват техните впечатления.

Да подбира подходящи изразни средства, правилни езикови форми и структури.

Да умее да съставя добре структуриран писмен текст по зададена тема.Трябва да могат да схванат основната информация от радио и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и ясно.

Трябва да могат да се справят с повечето ситуации, възникнали при пътуване в Испания

Трябва да могат да съставят несложен свързан текст на теми, които са им познати или ги интересуват. Да могат да водя лична кореспонденция, като описват събития и впечатления.

Ниво В1

Настоящият курс предлага дневна и дистанционна форма на обучение по испански език. Материалът е съобразен със съвременните потребности на обществото като за целта се използват учебниците „Paso a paso “ и „Nuevo ven“. Курсистите получават необходимите знания, включени в трите основни нива А1, А2 и B1. Общият брой часове е 300, за всяко ниво по 100 учебни часа.

ЦПО км „Хармония1“ ООД предлага специален подход за изучаване на езика с интерес и лекота в приятна и стимулираща среда. Преподавателите са филолози, с доказан професионализъм, абсолютно съвременна и модерна материална база и не на последно място – добро и коректно отношение. След успешно завършване на всяко ниво се полага изпитен тест, в резултат на който Ви издаваме Лицензиран Сертификат по Общата Европейска Езикова Рамка.

След завършване на ниво В1 обучаемият трябва:

Да разбира от слушания текст цялата информация, независимо от различните интерпретации. Трябва логически да достигне до информацията в случай на сложен/ прекалено бързо проведен диалог.

Трябва да могат да разбират телевизионни предавания и филми без особени усилия. Да могат да разбират дълги и литературни текстове, както и да долавят стилистични нюанси.

Трябва да могат да разбират специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато не са свързани с тяхната професионална област.

Гладко и изразително четене. Правилно произношение. Подобаваща интонация, според граматическите, лексикалните и литературни изисквания. Трябва да могат да се изразяват гладко и непринудено, без видимо затруднение. Да могат да използват езика гъвкаво и успешно за социални и професионални контакти. Да могат точно да изразяват мислите и мнението си, както и умело да общуват със събеседниците си.

Трябва да могат ясно и подробно да говорят по сложни въпроси като включват свързани с тях теми, да развиват определени аспекти и завършват изказването по подобаващ начин.

Свободно боравене с изразни средства, поговорки и разговорни форми. Надграждане на граматически понятия и съответното им приложение спрямо речевите форми.

Изготвяне на теми. Представяне на реални навици, потребности и обичаи, прилики и разлики между България и Италия. Трябва да могат да съставят добре структурирани писмени текстове, като ясно изразяват мнението си. Да могат да пишат писма, есета и доклади по различни теми, като наблягат на същественото. Да могат да изберат подходящ за адресата стил.

Scroll to Top