Начало » Започва обучение на нова група по професия: Строител-монтажник, специалност: Изолации в строителството.

Започва обучение на нова група по професия: Строител-монтажник, специалност: Изолации в строителството.

Обучението ще приключи през м. септември 2016 г.

В периода на обучението ще бъдат изучавани предмети , съгласно изискванията на НАПОО. /подробна програма може да видите в сайта на „Учебни планове и специалности“/

В края на обучението завършилите курсисти:

Ще знаят:

 • видовете материали и изделия за строителни изолации;
 • видовете инструменти, машини и съоръжения, работа с тях и поддържане;
 • видовете скелета, ще разчитат монтажни схеми и демонтаж;
 • правилата за работа с вертикален транспорт;
 • работни чертежи, технологични схеми и детайли;
 • правила за изпълнение на топло-, звуко- и хидроизолации;
 • правила за безопасна работа с лесно запалими материали;
 • технология за изпълнение на строителни изолации;
 • причините за поява на дефекти и начините за тяхното отстраняване;
 • начините за измерване и приемане на готови изолации;
 • правилата за безопасна работа на височина;
 • да оказват долекарска помощ.

Ще могат да: 

 • разчитат работни чертежи, технологични схеми и детайли;
 • работят с всички инструменти и съоръжения, включително и с машини за вертикален транспорт;
 • приготвят разтвори по зададена рецепта;
 • сортират, подреждат и разкрояват рулонни изолационни материали;
 • работят с лесно запалими материали;
 • изпълняват монтаж и демонтаж на скеле;
 • изпълняват всички видове изолации при тухлени стени, при бетон и каменна зидария, по колони, стълбища и корнизи, тръби, покриви и подпокривни пространства;
 • изпълняват бетонова настилка със и без наклон, циментова замазка, асфалтова замазка, полагат мрежи, подготвят основа, монтират крепежни елементи, лайсни, термоизолиращи плоскости и външни замазки, хидро- и звукоизолиращи настилки и плоскости;
 • замазват и покрива със защитен слой фасадни топлоизолации;
 • замазват и покриват със защитен слой хидроизолации и изолации по тръби;
 • поставят, поддържат и прибират оборудването на работното място;
 • измерват и приемат изпълнените строителни изолации;
 • използват личните предпазни средства за безопасна работа и оказват долекарска помощ.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба № 3/15/04.2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр.37/22.04.2003 г.).

Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национална изпитна програма в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

При приключване на обучението, завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация.

Scroll to Top