Начало » Започва нова група за специалност Очна Оптика

Започва нова група за специалност Очна Оптика

Обучението  ще приключи в средата на м. Юли 2016.

В периода на обучението ще бъдат изучавани предмети , съгласно изискванията на НАПОО. /подробна програма може да видите в сайта на „Учебни планове и специалности“ /

В края на обучението завършилите курсисти:

Ще знаят:

 • Строеж, свойства и приложение на материалите за зрителни корекционни средства.
 • Технологичните процеси за сглобяване и ремонт на зрителни корекционни средства.
 • Анатомия и физиология на окото.
 • Методи за корекция на зрителна острота.
 • Устройство и принципи на действие на пупилна линия и пупилометър.
 • Методи за пресмятане на лещи с астигматично и призматично действие.
 • Структурните схеми на оптичните уреди, характеристиките на инструментите използвани в практиката, тяхното устройство и принципа им на действие.

Ще могат да:

 • Да извършва всички дейности, свързани с консултиране, продажба, техническо обслужване, изработване, ремонт и контрол на зрителни корекционни средства и оптични уреди.
 • Да изпълнява съответните технологии за сглобяване, поддържане и ремонт на зрителни корекционни средства.
 • Да познава устройството и принципа на действие на обработващите инструменти, приспособления, машини и съоръжения.
 • Да попълва плик – поръчка с всички данни от рецептата съобразно избраните рамки и лещи.
 • Да консултира клиента за видовете рамки за очила и функционалните им особености.
 • Да измерва разстоянието между зениците на очите.
 • Да измерва положението на зениците спрямо рамката.
 • Да работи с уредите за измерване: пупилна линия, пупилометър и линия за височина.
 • Да демонстрира на клиента как се почистват, съхраняват и подменят контакните лещи.
 • Да анализира и съпоставя данните на изработените очила със зададените по рецептата.
 • Да знае предназначението, функциите, начините за безопасна работа на техническото оборудване в ателието за очна оптика.
 • Да познава функциите и работи с различни видове инструменти, уреди и машини.
 • Да познава организацията и особеностите на технологичния цикъл в ателие за очна оптика
 • Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните документи.
 • Да планира и организира изпълнението на текущите задачи и решаването на текущите проблеми, свързани с осъществяването на трудовата дейност на работното място.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба№3/15/04.2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр.37/22.04.2003 г.). Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

При приключване на обучението, завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация.

Scroll to Top