Начало » Започва нова група за специалност Оперативно счетоводство

Започва нова група за специалност Оперативно счетоводство

Обучението ще приключи през м. Юни 2016. 

В периода на обучението ще бъдат изучавани предмети , съгласно изискванията на НАПОО. /подробна програма може да видите в сайта на „Учебни планове и специалности“/

В края на обучението завършилите курсисти:

Ще знаят:

 • микроикономика, основи на управлението, икономически теории, планиране и прогнозиране);
 • Основни познания във сфери, подкрепящи и допълващи компетентността на икономиста – право, математика, социология, чужди езици и др.;
 • Общи специални знания в областта на финансовото счетоводство, теорията на контрола, финансово-стопанския анализ на предприятието, управленското счетоводство, данъчния контрол, одитинга;
 • Профилирани знания и умения чрез обучение по специализирани дисциплини (счетоводство на застрахователните и осигурителните дружества, контрол в социалното осигуряване, банков контрол, съдебно-счетоводни експертизи, контрол в застраховането);

Ще могат да: 

 • Да прилага комплексно изучените общотеоретични, специални и специализирани икономически знания при изграждането на финансово-счетоводните системи в държавните структури, частните фирми и т.н.;
 • Да познава едностранното и двустранното счетоводство, отразяването и движението на средствата и източниците на тяхното формиране;
 • Да организира счетоводната, финансовата дейност и вътрешния финансов контрол в предприятието;
 • Да осъществява счетоводния процес в неговата пълна завършеност;
 • Да изгражда и анализира финансовите отчети на предприятието;
 • Да борави с нормативната уредба на страната.
 • Да притежава способност и да извършва съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
 • Да съблюдава нормативите за контрол върху финансовите средства на предприятието.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба№3/15/04.2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр.37/22.04.2003 г.).

Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

При приключване на обучението, завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация.

Scroll to Top