Начало » Започва нова група за специалност Бизнес администрация

Започва нова група за специалност Бизнес администрация

Обучението продължава 4 месеца и ще приключи в края на м. Май 2016.

В периода на обучението ще бъдат изучавани предмети , съгласно изискванията на НАПОО./подробна програма може да видите в сайта на „Учебни планове и специалности“

В края на обучението завършилите курсисти:

 Ще знаят:

 • Принципите на организация на бизнес дейност;
 • Основни теоретични познания по макро- и микроикономика, включващи класически и съвременни икономически теории;
 • Фундаментални познания по маркетинг;
 • Теория и практика на управленския процес;
 • Задълбочени познания върху съвременните информационни технологии;
 • Начините и методите за бизнес комуникации;
 • Основни познания в областта на правото;
 • Връзки с обществеността;
 • Основи на международната икономика в условията на глобализация;
 • Основи на финансите и функциите на финансовата система;
 • Счетоводство и счетоводен контрол над стопанската дейност;
 • Бизнес английски.

Ще могат да:

 • Работа в екип чрез адекватни управленски решения;
 • Изготвяне и реализация на работещи бизнес планове;
 • Контрол и диагностициране на качеството на системите за управление;
 • Въвеждане в техниката и методите на задълбочените икономически анализи;
 • Овладяване на изкуството за активно водене на бизнес преговори с наши и чуждестранни партньори;
 • Култура на общуването в света на бизнеса с колеги и ръководители на всички равнища;
 • Рационално и ефективно използване на всички видове ресурси за оптимално функциониране на фирмата;
 • Боравене с нормативната уредба на страната.
 • Прилагане на данъчната и финансова политика на фирмата.
 • Оперативно планиране.
 • Спазване на трудовата и финансова дисциплина.
 • Организиране на работното време на екипа.
 • Обобщаване, анализиране и оценяване изпълнението на собствената работа.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба№3/15/04.2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр.37/22.04.2003 г.). Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

При приключване на обучението, завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация.

Scroll to Top