Начало » Започваме нова група за специалност Ветеринарен техник

Започваме нова група за специалност Ветеринарен техник

Започваме нова група за специалност Ветеринарен техник

В периода на обучението ще бъдат изучавани предмети , съгласно изискванията на НАПОО./подробна програма може да видите в сайта на „Учебни планове и специалности“ /

В края на обучението завършилите курсисти:

Ще знаят:

 • Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа – заразни и незаразни заболявания и др.
 • Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка при извършване на манипулации и др.
 • Спазва изискванията за събиране на отпадните продукти и биологичните отпадъци на определените за целта места съгласно нормативната уредба
 • Познава изискванията на Кодекса на труда по отношение на трудовата дисциплина, спазването на работното време, задължителните почивки, отпуските Познава видовете договори за полагане на труд, формите на заплащане, правата и задълженията си
 • Организира и координира при необходимост работата на работен екип
 • Умее да разпределя задачи между отделни членове на работния екип
 • Чете и разбира текстове на чужд език, свързани с професионалната сфера
 • Познава минималните ветеринарномедицински изисквания за защита и хуманно отношение към животните
 • Регистрира на хартиен или електронен носител данните на стопанина и болното животно
 • Познава причинителите на инфекциозни заболявания и тяхната етиология
 • Познава причинителите на паразитните заболявания, тяхната морфология, биологичния цикъл на развитие Познава ветеринарномедицинските препарати (ВМП) за третиране на животните
 • Познава причинителите на инфекциозни заболявания и тяхната епизоотология
 • Познава причинителите на паразитните заболявания, тяхната морфология, биологичния цикъл на развитие
 • Познава ВМП практики за третиране на животните
 • Познава средствата и съоръженията за приготвяне и прилагане на ВМП
 • Проследява здравословния статус на животното в резултат на проведеното лечение
 • Познава и различава клиничните признаци при заболяванията
 • Спазва законовите разпоредби за хуманно отношение към животните
 • Периодично се информира от специализирани издания, интернет, посещения на изложения, обучения и др. за новите технологии, препарати, машини и инструменти, прилагани във ветеринарномедицинската практика

Ще могат да:

 • Оказва долекарска помощ при възникнали инциденти в животновъдните обекти и в обектите за преработка на месо и мляко
 • Спазва предпазните мерки за предотвратяване на рисковете при работа и третиране на болни и наранени животни
 • Описва структурата на различните видове фирми и организации
 • Описва структурата, съдържанието и различните видове трудови договори, заявления за отпуски, постъпване и напускане на работа
 • Осъществява конструктивна комуникация в работния екип
 • Анализира изпълнението на задачите от работния екип
 • Ползва чужд език при търсене на актуална информация от интерактивни източници
 • Ползва терминология на латински език в своята професионална дейност
 • Наблюдава поведението на животните и констатира отклонения в здравословното им състояние
 • Полага грижи за болните и наранените животни – дава лекарствени средства в предписаните от ветеринарен лекар дози и лекарствени форми (твърди, течни, мазила и пр.) и в съответствие с дадените от него указания
 • Приготвя разтвори за третиране на животните против външни паразити
 • Извършва различните видове манипулации – къпане, обмиване, напръскване, напрашване
 • Извършва противопаразитно третиране
 • Стриктно изпълнява предписанията, издадени от държавните ветеринарномедицински органи
 • Извършва ежедневен контрол на аптечната книга и амбулаторния дневник
 • Анализира състоянието и набелязва мерки за подобрение на здравословното състояние на животните в района
 • Извършва медицинско-асистентските задължения (мускулно, венозно, подкожно инжектиране на лекарствени средства, термометриране, продължаване и приключване на лечението, назначено от ветеринарния лекар)
 • Подготвя ежедневни и периодични отчети за извършената работа
 • Умее да дозира и прилага ВМП – пръскане, обеззаразяване и обезпаразитяване
 • Разяснява карентните срокове за мляко, месо и помещения
 • Използва лични предпазни средства за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация
 • Умее да дозира и прилага ВМП за третиране – пръскане, обеззаразяване и обезпаразитяване
 • Разяснява карентните срокове за мляко, месо и помещения
 • Използва лични предпазни средства за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация
 • Извършва дезинфекция, дезинсекция и дератизация във фермата, предписани от ветеринарния лекар, в зависимост от вида на обекта
 • Спазва изискванията за безопасност при използване на ВМП Снема анамнеза
 • Познава плана за изследване при различните видове заболявания и използва видовете терапевтични методи и техники – термометриране, аускултация, палпация, перкусия и начин на прилагане на ВМП
 • Извършва инспекция на здравния статус на животното
 • Информира ветеринарния лекар за констатирано отклонение от здравословното състояние на животното
 • Изпълнява инструкцията на ветеринарния лекар относно диагнозата и терапията на болното животно
 • Поддържа контакти с браншовите организации, фирмите, обслужващи ветеринарномедицинската дейност, и институциите, имащи отношение към него
 • Участва в специализирани курсове, насочени към продължаващото професионално обучение и професионално развитие

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба№3/15/04.2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр.37/22.04.2003 г.). Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

При приключване на обучението, завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация.

Scroll to Top