Начало » Започваме нова група за специалност Бижутерия

Започваме нова група за специалност Бижутерия

В периода на обучението ще бъдат изучавани предмети , съгласно изискванията на НАПОО./подробна програма може да видите в сайта на „Учебни планове и специалности“ /

В края на обучението завършилите курсисти:

Ще знаят:

 • Придобиване на знания за видовете материали използвани в ювелирството и начините  за тяхното опробване;
 • Усвояване на знания за шлосеро-ковашки операции при обработването на ювелирни изделия;
 • Усвояване на знания за  изчисляване на шихта и топене на злато и сребро;
 • Придобиване на знания за получаване на заготовки и термичната им обработка;
 • Усвояване на знания и умения за декоративна обработка и довършителни операции при изработване на ювелирни изделия;
 • Овладяване на знания за различни технологии за производство на ювелирни изделия и умения за практическото им приложение;
 • Придобиване на знания и умения за изработване на отделни детайли и съединения;
 • Различните видове материали използвани в ювелирството;
 • Изчисляване на шихта и сплавяне на злато и сребро;
 • Основните методи за получаване на заготовки;
 • Различните методи на термична обработка;
 • Методи за декоративна обработка на ювелирни изделия;
 • Видове закрепвания, инструменти и технологии;
 • Технологии за производство на ювелирни изделия;
 • Технологии за производство на отделни детайли от ювелирни изделия;
 • Видове съединения и начина на изработването им;
 • Начини за ремонт на ювелирни изделия.
 • Използват специфичните методи и апаратура за идентификация на скъпоценните минерали;
 • Да работят с лупа, микрошублер, бинокулярна лупа, полярископ, дихроскоп, рефрактометър, спектроскоп, каратна везна;
 • Определят най- важните белези  и диагностичните свойства на изучаваните природни скъпоценни минералите;
 • Разпознават скъпоценните минерали;
 • Да познават и владеят техниките за безопасност на труда.
 • Основните видове шлосеро-ковашки операции;
 • Да оценяват необходимостта от използване на необходимата технология за обработка на   минералите;
 • Да ползват справочна литература;
 • Изработване на заготовки чрез пластична деформация и леене;
 • Декоративна обработка на ювелирни изделия;
 • Изработване на детайли на ювелирни изделия;
 • Извършване на довършителни операции на ювелирни изделия;
 • Изработване на различни видове ювелирни изделия;
 • Ремонт на  ювелирни изделия;
 • Работа в група и формиране на професионални качества-организираност, техническо и   прилагане на правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Характерните белези на развитие на ювелирния дизайн с проектиране;
 • Основните понятия в ювелирния дизайн, декоративност, функционалност, конструктивност
 • Начина на изграждане на  композиция и визуален ефект на ювелирното изделие;
 • Структурите и методите за построяване на сложни равнинни фигури в пространството;

Ще могат да:

 • Да работи с измервателни инструменти и инструменти за очертаване, рязане , изсичане, изправяне, огъване на метал;
 • Да работи с инструменти за пробиване, нарязване на резби и шаброване;
 • Да работи с инструменти за нитоване и изработване на щифтови съединения; шихтоване и топене;
 • Да изработва на заготовки чрез пластична деформация и леене;
 • Да прави декоративна обработка на ювелирни изделия;
 • Изработва  детайли на ювелирни изделия;
 • Да извършва  довършителни операции на ювелирни изделия;
 • Да изработва  на различни видове ювелирни изделия;
 • Да ремонтира  ювелирни изделия;
 • Да работи в група и формиране на професионални качества-организираност, дисциплинираност,точност,самоконтрол и самооценка, съзнателно отношение към работата и др.;
 • Да проявява техническо и технологично мислене;
 • Да прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Да работи  с измервателни инструменти;
 • Да изпълнява  основните работни операции-рязане, изсичане, изправяне, нарязване на вътрешна и външна резба, заваряване и др.;    
 • Да могат да работят с ръчна бормашина, да шаброват повърхности и др.;
 • Да изработват отделни детайли от ювелирни изделия;
 • Да разпознават различните видове материали използвани в ювелирството; определят процентен състав на шихта;
 • Да определят методите за получаване на заготовки;
 • Да определят метод за термична обработка на заготовката и да го прилагат;
 • Да подбират подходяща технология за производство на ювелирни изделия и отделни детайли;
 • Да подбират подходящ начин за ремонт на ювелирни изделия.
 • Да използват специфичните методи и апаратура за идентификация на скъпоценните минерали;
 • Да работят с лупа, микрошублер, бинокулярна лупа, полярископ, дихроскоп,    рефрактометър,   
 • Да работят с спектроскоп, каратна везна;
 • Да  определят най- важните белези  и диагностичните свойства на изучаваните природни   скъпоценни минералите;
 • Да  разпознават скъпоценните минерали;
 • Да познават и владеят техниките за безопасност на труда.
 • Да спазват технологичната последователност на обработване на   бижутерийните камъни;                     
 • Да познават устройството и принципа на действие на различните машини  за обработка   на минералите; 
 • Да знаят технологиите за обработка на минералите според техните свойства;
 • Да извършват основните операции за обработка на минералите;
 • Да придават точно и вярно възложената форма и размери на минералите;
 • Да работят с различни инструменти за обработка;
 • Да работят с различни видове машини  за обработка на минералите;
 • Да прилагат спазват и прилагат правилата за здравословни и безопасни условия на труд.                              
 • Да спазват  технологичната последователност на обработката на   бижутерийните камъни;                   
 • Да познават устройството и принципа на действие на различните машини  за обработка  на  минералите; 
 • Да използват технологиите за обработка на минералите според техните свойства;
 • Да оценяват необходимостта от използване на необходимата технология за обработка на  минералите;
 • Да ползват справочна литература;
 • Да проектират и макетират елементи  и ювелирни изделия;
 • Да изработят ювелирно изделие по техен проект;
 • Да използват интерактивни методи за своето творческо усъвършенстване.
 • Да проектират и макетират елементи  и ювелирни изделия;
 • Да изработят ювелирно изделие по техен проект;
 • Да използват интерактивни методи за своето творческо усъвършенстване.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба№3/15/04.2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр.37/22.04.2003 г.). Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

При приключване на обучението, завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация.

Scroll to Top