Начало » Започваме нова група за специалност Автотранспортна техника

Започваме нова група за специалност Автотранспортна техника

В периода на обучението ще бъдат изучавани предмети , съгласно изискванията на НАПОО./подробна програма може да видите в сайта на „Учебни планове и специалности“ /

В края на обучението завършилите курсисти:

Ще знаят:

 • Устройството и принципа на работа на машините и двигателите им.
 • Взаимодействието и връзката на отделните части в машината.
 • Начините на производствено обслужване и управление на машината.
 • Правилата за техническа експлоатация.
 • Свойствата на горивните и смазочни материали.
 • Начините и средствата за сигнализация
 • Основните изисквания на електротехниката на МПС.
 • Методите и начините на текущ ремонт.
 • Начините за предотвратяване, откриване, отстраняване на аварии

Ще могат да:

 • Управлява машините и механизираните съоръжения, използвани при изпълнение на строително-монтажни работи.
 • онтролира работата, изправното състояние на работните органи, системи, възли за управление.
 • Осигурява и поддържа нормален режим за работа на машината и двигателя.
 • Извършва текущ ремонт при малки повреди и аварии.
 • Смазва и поддържа в изправност двигателя.
 • Участва в ремонта при условия на сервиз или работилница.
 • Спазва правилата за движение по пътищата, по хигиена на труда и ППО

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба№3/15/04.2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр.37/22.04.2003 г.). Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

При приключване на обучението, завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация.

Scroll to Top