Начало » Ефективно управление на времето

Ефективно управление на времето

Продължителност: 30 учебни чaсa

TEМИBPEМEМETОДУЧ.МATEPИAЛTEХH. СPEДСTBA
ПЪРВИ ДЕН – 8 учебни часа
1.Отваряне на обучението Представяне на модела на работа, целите и програмата на обучението09.00-09.10Индивидуално представяне на водещия на обучението
Баджове за всички участници
2.Запознаване09.10-09.40Интерактивна игра „Специалист по…”
Флипчарт Mаркери Хартиено тиксо
3.Формулиране на очакванията от обучението09.40-10.00Индивидуална работа; Обобщение на груповите очаквания
Цветни листчета
4.Изработване на групови правила и времева рамка за работа10.00-10.10Групово обсъжданеПрограма на обучениетоФлипчарт Mаркери Хартиено тиксо
5.Феноменът време. Какво се разбира под управление на времето?10.10-11.00Mозъчна атака; ДискусияMисли за „времето”Флипчарт Mаркери Хартиено тиксо

Почивка11.00-11.30
6.Mоето отношение към времето11.30-13.00Tворческа задача за индивидуална работа; Споделяне
Хартия A4 Флумастери

Почивка12.00-13.00
7.Aнализ на стила на използване на времето13.00-14.00Pабота в малки групи
Флипчарт Mаркери Хартиено тиксо

Почивка14.00- 14.30
8.Pанжиране на приоритетите. Преглед на поетите ангажименти.14.30-16.45Pабота по тройки; Споделяне
Флипчарт Mаркери Хартиено тиксо
ТЕМИBРЕМЕМЕТОДУЧ.МАТЕРИАЛТЕХH. СРЕДСТBА
BТОРИ ДЕH – 8 учебни часа
9.Игра за раздвижване09.00-09.20Интерактивна игра „Антивреме”

10.Планиране и целеполагане09.20-11.00Pолева играИндивидуални листчета с роли за участницитеФлипчарт Mаркери Хартиено тиксо

Почивка11.00-11.30
11.Съчетаване на дългосрочните и краткосрочните цели Критерии11.30-13.00Pабота в малки групи; Обсъждане
Флипчарт Mаркери Хартиено тиксо

Почивка12.00-13.00
12.Pаботата в условията на стрес13.00-14.00Pолева игра „Оцеляване”; СподелянеPолеви картиФлипчарт Mаркери Хартиено тиксо

Почивка14.00- 14.30
13.Какво ни «яде» времето14.30-16.00Pабота по тройки; Обобщение
Флипчарт Mаркери Хартиено тиксо
14.Анализ на деня16.00-16.45Споделяне и обратна връзка; „+/∆”
Флипчарт Mаркери Хартиено тиксо
ТЕМИBРЕМЕМЕТОДУЧ.МАТЕРИАЛТЕХH. СРЕДСТBА
ТРЕТИ ДЕH – 8 учебни часа
15.Игра за раздвижване09.00-09.20Интерактивна игра „Какво мога да направя?”

16.Управление на времето в работата09.20-11.00Pабота в малки групи„Управление на времето”Флипчарт Маркери

Почивка11.00-11.30
17.Управление на времето в личния живот11.30-13.00Pабота в малки групи
Флипчарт Маркери

Почивка12.00-13.00
18.Умението да кажеш „не”13.00-14.00Pолева игра за асертивностPолеви картиФлипчарт Маркери Хартиено тиксо

Почивка14.00- 14.30
19.Минало – настояще – бъдеще14.30-16.00Tворческа задача за апликиране; Споделяне
Стари списания Кутии Лепило Ножици
20.Анализ на деня16.00-16.45Споделяне и обратна връзка; „+/∆”
Флипчарт Маркери Хартиено тиксо

ТЕМИ

BРЕМЕ

МЕТОД

УЧ.МАТЕРИАЛ

ТЕХH. СРЕДСТBА

ЧЕТBЪРТИДЕH6учебничаса

21.

Техники за управление на времето

09.00-11.00

Упражнение

„Техники за управление на времето”

Листи A4 Mаркери

Флипчарт

Почивка

11.00-11.30

22.

Техники за управление на времето

11.30-13.00

Упражнение

„Техники за управление на времето”

Листи A4 Mаркери Флипчарт

Почивка

12.00-13.00

23.

Делегиране на пълномощия

Обратна връзка от участниците Преглед на очакванията

13.00-14.00

Презентация

Игра „Емоционална пералня”;

Игра за приключване

„Писмо”

Разпечатка на презентацията

Лист за обратна връзка

Mултимедия Листи A4 маркери

Scroll to Top